ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel วันที่ :

1.แถบชื่อเรื่องแสดงชื่อโปรแกรมและสมุดงานที่กำลังเปิดใช้งานอยู่
2.แถบเมนู อยู่ถัดจากแถบชื่อเรื่องโดยแต่ละเมนูจะมีคำสั่งอยู่ภายใน
3.แถบเครื่องมือ เป็นปุ่มคำสั่งที่ได้ใช้ บ่อยๆ
4.กล่องชื่อ แสดงชื่อเซลล์ที่เราเรียกใช้งานอยู่
5.แถบสูตร แสดงข้อมูลที่กำลังป้อนเข้าไป หรือที่กำลังแก้ไข
6.แถบสถานะ แสดงสถานะการทำงาน
7.พื้นที่ทำงาน แสดงเอกสารต่างๆ ที่เราสร้างหรือเรียกใช้ อาจเป็นกระดาษทำงาน หรือเแผนภูมิ

[ย้อนกลับ][ไปข้างหน้า]

พัฒนางานโดยนางสาว รวีวรรณ หาญสอน คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี ปี3
เสนออาจารย์ภาสกร เรืองรอง
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก