การใช้สูตรคำนวณ วันที่ :

การใช้สูตรคำนวณ

ถ้าต้องการป้อนสูตรในตารางให้ใส่เครื่องหมาย = ( เท่ากับ ) นำหน้าเสมอ ไม่เช่นนั้น
เอ็กเซลจะเข้าใจว่าเป็นการป้อนข้อมูลธรรมดา และจะไม่นำไปคำนวณให้ เครื่องหมายการคำนวณที่ใช้ในการเขียนสูตร ได้แก่ เครื่องหมายบวก (+) ลบ (-) คูณ (*) หาร (/) ยกกำลัง (^) และ เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)
เมื่อเอ็กเซลนำสูตรที่คุณเขียนไปคำนวณ ลำดับการคำนวณจะเกิดขึ้นตามลำดับความสำคัญของเครื่องหมายคำนวณ ดังนี้

ลำดับความสำคัญ

เครื่องหมาย

1. วงเล็บ

2. ยกกำลัง

3. คูณ , หาร

4. บวก , ลบ

( )

^

*, /

+, -

ตัวอย่างสูตร = (2*3)^2/4+7 จะมีขั้นตอนการคำนวณตามลำดับความสำคัญดังนี้คือ
= 6^2/4+7
= 36/4+7
= 9+7
= 16
ถ้าเครื่องหมายที่ใช้ในสูตรคำนวณมีลำดับความสำคัญเท่ากัน เอ็กเซลจะคำนวณโดยกระทำจากซ้ายไปทางขวาของสูตร

ป้อนสูตรคำนวณด้วยแป้นพิมพ์

1. เลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนสูตรเพื่อหาผลการคำนวณ ( ตามตัวอย่างให้เอาไว้ที่ C7)
2. พิมพ์เครื่องหมาย = ตำแหน่งของเซลล์ที่ต้องการนำมาคำนวณหาผลรวม
= =C3+C4+C5+C6
3. กด Enter เมื่อป้อนสูตรเสร็จ เอ็กเซลจะนำสูตรไปคำนวณและแสดงผลรวมที่ได้
* ถ้าพิมพ์สูตรเอ็กเซลจะไม่สามารถคำนวณได้ และจะแสดง ERR! ในเซลล์ที่สูตรคำนวณนั้นผิด

ป้อนสูตรคำนวณโดยใช้เม้าส์ช่วย

1. เลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนสูตรเพื่อหาผลการคำนวณ ( ตามตัวอย่างให้เอาไว้ที่ D7)
2. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)
3. คลิกเม้าส์เลือกเซลล์แรกที่จะนำมาหาผลรวม
4. พิมพ์เครื่องหมายบวก (+)
5. ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเลือกเซลล์อื่นๆ อีก
6. กด Enter เมื่อป้อนสูตรเสร็จ

การแก้ไขสูตรคำนวณ

1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข
2. กด F2 หรือ ดับเบิลคลิก
3. เอ็กเซลจะแสดงสูตรแทนผลลัพธ์ให้แก้ไข เสร็จแล้วกด Enter เอ็กเซลจะคำนวณสูตรนั้นใหม่ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้

 

 

 

 

[ย้อนกลับ][ไปข้างหน้า]

พัฒนางานโดยนางสาว รวีวรรณ หาญสอน คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี ปี3
เสนออาจารย์ภาสกร เรืองรอง
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก