หน้าแรก

ภูมิประวัติการก่อตั้งวัด

ทำเนียบเจ้าอาวาส และพระสงฆ์

ศาสนสถานที่สำคัญของวัด

ถาวรวัตถุ กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะ

กิจกรรมประจำปีของทางวัด

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาพภูมิทัศน์อาณาบริเวณวัด

การเดินทางมาทำบุญที่วัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลทางวัด

ภาพการก่อสร้างอุโบสถจตุรมุข

แหล่งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บไซต์เครือข่ายกัลยาณมิตร

: : การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง : :พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล (ฮ้งแก้ว)
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดท่าทองน้อย (รูปแรก)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

รายนามพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล (ฮ้งแก้ว) (เจ้าอาวาส)
๒. พระสุดใจ ติกฺขวีโร (พุ่มพวง)
๓. พระนพคุณ ฐิตคุโณ (ทับทิม)
๔. พระสมจิตร สมจิตฺโต (นาคม่วง)
๕. พระนัฐพงษ์

 
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พัฒนาปรับปรุงเวอร์ชั่นที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2560 หากละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
เว็บไซต์นี้อยู่ในการควบคุมดูแล โดยศิษยานุศิษย์วัดบ้านน้อยท่าทอง
ติดต่อสอบถามเว็บมาสเตอร์ โทร. 08-3870-7964 : : Webmaster : :