<<~~ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ หน่วยบุคคล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์~~>>

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ประวัติความเป็นมา
        ทบวงมหาวิทยาลัยได้ศึกษาความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาที่
ขาดแคลนแล้วพบว่าการผลิตปกติยังไม่สามารถตอบสนองแผน
พัฒนาสาธารณสุขของประเทศได้จึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตร
ีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางและมาตราการในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในสาขาวิชาต่างๆทั้งปริมาณ
และคุณภาพโดยได้จัดทำเป็นแผนการเพิ่มการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษาซึ่งมีการเพิ่มการรับนิสิต
และการพัฒนาอาจารย์ควบคู่ไป

 

 

โลโก้

 

 

           

 
           
สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ดอกโมกข์

 

 

 

 

ดอกไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์ากรแพทย

"ดอกโมกข์"

 

 

 

หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์ 055-261000-4 ต่อ 4705 โทรสาร 055-261197
webmaster.