WELCOME To

 

        เมฆบนฟากฟ้า

line decor
  
line decor

Google

;
 
 

 
 
การแบ่งประเภทและ ชนิดของเมฆ

                      มีอะไรบ้าง...

 

     การแบ่งประเภทและ ชนิดของเมฆ
            แบ่งตามรูปร่าง
             เมฆนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบบเป็นชั้น (layered)
ในแนวนอน และ แบบลอยตัวสูงขึ้น (convective) ในแนวตั้ง โดยจะ
มีชื่อเรียกว่า สเตรตัส (stratus ซึ่งหมายถึงลักษณะเป็นชั้น) และ
 คิวมูลัส (cumulus ซึ่งหมายถึงทับถมกันเป็นกอง) ตามลำดับ
นอกจากนี้แล้วยังมีคำที่ใช้ในการบอกลักษณะของเมฆอีกด้วย
             - สเตรตัส (stratus) หมายถึง ลักษณะเป็นชั้น
             - คิวมูลัส (cumulus) หมายถึง ลักษณะเป็นกองสุม
             - เซอร์รัส (cirrus) หมายถึง ลักษณะเป็นลอนผม
             - นิมบัส (nimbus) หมายถึง ฝน

        แบ่งตามระดับความสูงของเมฆ
                เมฆยังอาจแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามระดับความสูงของเมฆ
 โดยระดับความสูงของเมฆนี้จะวัดจากฐานของก้อนเมฆ
 ไม่ได้วัดจากยอด โดย Luke Howard เป็นผู้นำเสนอวิธีการแบ่ง
กลุ่มแบบนี้ แก่ Askesian Society ในปี ค.ศ. 1802
        เมฆระดับสูง (ตระกูล A)
            ก่อตัวที่ความสูงมากกว่า 16,500 ฟุต (5,000 เมตร)
ในบริเวณที่อุณหภูมิต่ำในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ ที่ความสูง
ระดับนี้น้ำส่วนใหญ่นั้นจะแข็งตัว ดังนั้นเมฆจะประกอบด้วยผลึก
น้ำแข็ง เมฆในชั้นนี้ส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะเป็นก้อนเล็ก ๆ และ
 มักจะค่อนข้างโปร่งใส เมฆในกลุ่มนี้จะมีชื่อนำหน้าด้วย
เซอร์-  (cirr-)
            ชนิดของเมฆ:
     เมฆเซอร์รัส
             เซอร์รัส (cirrus - Ci): Cirrus, Cirrus uncinus,
Cirrus Kelvin-Helmholtz เป็นเมฆที่ก่อตัวอยู่ในระดับสูงที่สุด
มีลักษณะเป็นเส้นๆคล้ายใยไหมหรือเป็นริ้วบางๆหยิกหยองเป็น
ปอยเหมือนขนนก หรือบางครั้งมองเห็นเป็นริ้วโค้งๆยาวพาดกลาง
ท้องฟ้า ลอยตัวอยู่ในบรรยากาศระดับสูงมากบนท้องฟ้า อุณหภูมิ
ของอากาศบนนั้นหนาวจัดจนเมฆชนิดนี้ประกอบด้วยผลึกน้ำแข็ง
ขนาดจิ๋วแทนที่จะเป็นหยดน้ำ บางครั้งอาจเรียกว่าเมฆหางม้า
เพราะกระแสลมแรงจัดเบื้องบนพัดจนกลุ่มเมฆกระจายออกเป็นริ้ว
โค้งๆเหมือนกับหางของม้า เมฆเซอร์รัสเป็นที่ปรากฏอยู่สูงขึ้นไปบน
ท้องฟ้า บ่งบอกว่าข้างบนโน้นมีลมแรงจัดมากเมฆชนิดนี้เป็นสัญญาณ
แสดงว่าอากาศแปรปรวนและอากาศอาจกำลังกำลังเลวลง
    เมฆเซอร์โรคิวมูลัส
         เซอร์โรคิวมูลัส (cirrocumulus - Cc) เกิดจากผลึกน้ำแข็ง
เป็นเมฆ สีขาวโปร่งแสง บางครั้งจะปรากฏวงแหวนสีสวยงามขึ้นใน
เมฆเซอร์โรสเตรตัสหรือเมฆอัลโทรเตรตัสที่อยู่สูงๆ มีฐานสูงเฉลี่ย
 7,000 เมตร มีลักษณะเป็นเกล็ดบางๆ หรือเป็นละอองคลื่นเล็กๆ
อยู่ติดกันบางตอนอาจแยกจากกัน แต่จะอยู่เรียงรายกันอย่างมีระเบียบ
 โปร่งแสงอาจมองเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ได้
   เมฆเซอร์โรสเตรตัส
        เซอร์โรสเตรตัส (cirrostratus - Cs) เกิดจากผลึกน้ำแข็งเป็นเมฆ
 สีขาวโปร่งแสง บางครั้งจะปรากฏวงแหวนสีสวยงามขึ้นใน
เมฆเซอร์โรสเตรทัสหรือเมฆอัลโทรเตรทัสที่อยู่สูงๆ มีฐานสูงเฉลี่ย
 8,500 เมตร มีลักษณะเป็นแผ่นเยื่อบางๆ โปร่งแสงเหมือนม่านติดต่อกัน
เป็นแผ่นในระดับสูง มีสีขาวหรือน้ำเงินจาง ปกคลุมเต็มท้องฟ้าหรือเพียง
บางส่วน เป็นเมฆที่ทำให้เกิดวงแสงสีขาวหรือมีสี(Halo) รอบดวงอาทิตย์
หรือดวงจันทร์ได้คอนเทรล (Contrail)

                        more.....

 


 
     
Webmaster by Vessapy