Web site เพื่อการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาของเซล

แผนการสอน
บทที่1 กล้องจุลทรรศน์
บทที่2 ลักษณะของเซลล์
บทที่3 ส่วนประกอบเซลล
บทที่ 4 การแบ่งเซลล์
บทที่ 5 บทสรุปของเซลล์
สนทนา
อภิปราย
สืบค้นข้อมูล
ข้อมูลผู้สอน
ข้อมูลผู้เรียน

 

 

 

วัตถุประสงค์ Web site

Web Siteแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์การศึกษา ณ Web Site แห่งนี้จำ
เป็นต้องศึกษา อย่างเป็นระบบโดยการศึกษาจากแผนการสอน
เข้าสู่บทเรียน ทำแบบทดสอบสนทนากับเพื่อนในชั้นเรียน
ร่วมอภิปรายสืบค้นข้อมูลที่ต้องการตามลำดับ

 

 

กล่าวนำรายวิชา

รายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ ศึกษาเกี่ยวกับ เซลล์ของสิ่ง
มีชีวิติรูปแบบต่างๆการปฏิบัติการในห้องLabศึกษาการทำงาน
ของกล้องจุลทรรศน์ซึ่งมีความสำคัญเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ทราบถึงวิธีการใช้ตลอดจนการเก็บรักษาศึกษาเซลล์พืช
สัตว์ ตลอดจนจุลทรีย์ขนาดเล็กที่ตาเรามองไม่เห็น

 

.....

 

 

 

     

 

พัฒนาโดย นางสาวผุสดี พรหมประสิทธิ์ เสนออาจารย์ ภาสกร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547