Web site เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาของสัตว


บทที่ 4
เกล็ดความร
ู้

 

 

เกล็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในประเทศไทย

เนื่องจากการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตที่มีอากาศร้อนชื้น และมีลมมรสุมพัดผ่าน
ทำให้มีฝนตกชุก พื้นที่ส่วนใหญ่ในอดีต จึงมีสภาพเป็นป่าฝนหรือ Rain Forest อันเป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญเติบโต
ของไม้นานาพรรณ ไทยเคยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชและ สัตว์ป่า
เมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆ สภาพบ้าน
เมืองของเราส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นป่าอยู่มาก ขนาดหลังบ้านผมซึ่งอยู่ในสวนฝั่งธนบุรีแค่นี้เองก็มีทั้งเสือปลา ตัวนิ่ม
และ อีเห็นมาเพ่นพ่านให้เห็นบ่อยๆ แต่ชั่วเวลาที่ผ่านมาเพียงห้าสิบกว่าปี... เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเหลือไว้ให้เห็นอีกแล้ว
...นอกจากความทรงจำเก่าๆ.... เมื่อความเจริญ เร่งรุดเข้ามาแทนที่เรือกสวนไร่นา จนเดี๋ยวนี้แม้แต่ปลากัดในท้องร่องก็ไม่มีให้เห็นแล้ว

ป่าดงดิบ ซึ่งแต่ก่อนปกคลุมแผ่นดินไทยไว้ให้ร่มเย็น อุดมด้วยสัตว์ป่า จากเดิมที่เคยมีอยู่ถึง 53% ของพื้นที่ทั้งหมดใน ปี พ.ศ. 2504
ลดลงเหลือเพียง 28 % ในปี พ.ศ. 2531 อัตราการบุกรุกทำลายป่ามีสูงถึงวันละไม่น้อยกว่า 6 ตารางกิโลเมตรทั่วประเทศ (ข้อมูลจาก
สถาบันวิจัยแห่งชาติ) เป็นตัวเลขที่ทำให้ใจหายทีเดียว และผลพวงจากการที่ผืนป่าลดลงอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและมหันตภัยที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์
บางจำพวกที่ไม่เคยมองเห็นอะไรนอกจากผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็คือภาวะน้ำท่วมใหญ่สลับแล้งและภาวะ
น้ำหลากที่คร่าชีวิตคนไทยที่ไม่รู้เรื่องราวไปแล้วหลายร้อยชีวิต
ในระยะเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ย้อนกลับไปดูบรรดาสัตว์ป่า เพื่อนร่วมชะตากรรมที่กำลังประสบความหายนะเช่นเดียวกับพวกเรา จากการ
ที่ผืนป่าลดลง สัตว์ป่าทั้งหลายจึงจำเป็นต้องหนีซอกซอน เข้าไปในป่าลึกขึ้น การหากินยากลำ
บากขึ้น ทำให้จำนวนสัตว์ป่าลดลง นอกจากนี้การไล่ล่าของมนุษย์ที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์และอำนาจเหนือบรรดาสัตว์ที่
เป็นเพื่อน
ร่วมโลกทั้งปวง ทำให้จำนวนสัตว์ป่าลดลงเร็วขึ้น
การไล่ล่านี้ไม่ใช่เพื่อเป็นอาหารปะทังชีวิต แต่เป็นการล่าเพื่อนำมาขาย ทั้งที่เป็นซากและที่มีชีวิต ก็อย่างที่ผมกล่าวไว้ นั่นแหละครับ ผู้ที่หลง
เรียกตัวเองว่า "มนุษย์" เหล่านี้ไม่เคยมองเห็นสิ่งอื่นใดนอกจากผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น......น่าเศร้าจริงๆ ปัจจุบันนี้มีสัตว์ป่าที่อยู่ใน
อันตรายที่อาจจะต้องสูญพันธุ์ไปจากบ้านของเราไม่น้อยกว่า 110 ชนิด รวมทั้ง "เต่าปูลู" ตัวเล็กน่ารักที่อยู่ในลำธารบนยอดดอยสูงก็ไม่พ้น
จากการรังควานของมนุษย์ และกำลังจะสูญพันธุ์อยู่รอมร่อ.......

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตสัตว์ภูมิศาสตร์ (Zoogeography) ด้านเอเซีย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างเส้นรุ้ง
(latitude) ที่ 6 ถึง 20 องศาเหนือ และเส้นแวง (longitude) ที่ 97 ถึง 105 องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายทางนิเวศน์ วิทยา ตั้งแต่ป่าดงดิบและป่าสนเขา ที่พบอยู่ทั่วไปบนพื้นที่สูงใน จังหวัดภาคเหนือ และบริเวณ
ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงป่าดงดิบชื้นและป่าดงดิบแล้ง ป่าผลัดใบ ป่าเต็งรังในภาคกลาง และป่าดงดิบในที่ราบต่ำและป่า
ชายเลน ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยอีกจำนวนมาก ทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ที่ชุกชุมที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และเนื่องจากเป็นจุดบรรจบของชนิดของพืชและสัตว์ ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากแหล่งต่างๆ
โดยรอบ ทั้งจากอินเดีย อินโดจีน พม่า และมาเลเซีย ดังนั้นจึงมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ในปัจจุบันนี้ได้พบว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน 283 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลาน 298 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 107
ชนิด นก 917ชนิด และปลาอีก 1,500 ชนิด ในประเทศไทย ไม่นับรวมแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกนับพันๆ ชนิด

 

 

 

     

พัฒนาโดย นางสาวสำเนียง อ๊อดพันธ ์เสนออาจารย์ภาสภร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547

[กลับสู่หน้าหลัก]