เซลล์คืออะไร

บทที่ 1 Cell คืออะไร

รูปร่างของของเซลล์

 

 

 

เกริ่นนำ

" เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย (ยกเว้นสิ่งที่ไม่มีโครงสร้างเป็นเซลล์
คือ ไวรัส และไวรอยด์เนื่องจากไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์และโพรโทพลาสซึม) "

" เซลล์เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต "
" เซลล์ทั้งหลายเกิดจากเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ก่อนด้วยกระบวนการแบ่งเซลล์ "

เซลล์คืออะไร

เซลล์ (Cell) เป็นหน่วยชีวิตเล็ก ๆ ของสิ่งมีชีวิต โดยพบว่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิด โดยพบว่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีร่างกายที่เป็นโครงสร้างซับซ้อน และประกอบด้วยหลายเซลล์ เซลล์แต่ละเซลล์มีโครงสร้างและทำหน้าที่เป็นหน่วยของชีวิต แต่ละชนิดก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไป แต่ก็มีการทำงานประสานกันของเซลล์ทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นร่างกาย อันมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นอกจากนั้นเซลล์ใหม่จะเกิดจากกระบวนการแบ่งเซลล์ของเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ก่อน และเซลล์ใหม่จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์เดิมด้วย แต่ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น พวกจุลินทรีย์ ประกอบด้วยเซลล์เดี่ยว เซลล์เดี่ยวนี้จะทำหน้าที่เป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยสมบูรณ์ โดยเซลล์จะทำหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น มีการกินอาหาร การหายใจ การย่อยอาหาร การเคลื่อนไหว การสืบพันธุ์ เป็นต้น

ขนาดของเซลล์

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกันมาก ตั้งแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์ของพวกแบคทีเรีย ไปจนกระทั่งเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่นเซลล์ของไข่พวกสัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน หน่วยที่ใช้วัดขนาดของเซลล์ที่มีหลายชนิด เช่น อังสตรอม (Angstrom ) นาโนเมตร (Nanometer:nm) ไมโครเมตร (Micrometer : mm) และมิลลิเมตร (millimeter : mm) ซึ่งแต่ละหน่วยสามารถเปรียบเทียบได้

     

พัฒนาโดย นางสาวภัทรนภา นิ่มตระกูล เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547