ส่วนต่างๆของราก

root cap:หมวกราก
คือ เยื่อบางๆปลายสุดของรากทำหน้าที่ป้องกันเซลล์
หมวกรากจะเจริญหยั่งลงไปในดิน

Growing point:บริเวณที่กำลังเจริญเติบโต
ได้แก่บริเวณที่อยู่ถัดจากหมวกรากขึ้นไป
เป็นบริเวณที่มีการแบ่งเซลล์ เพื่อสร้างเซลล์ใหม่

zone of elongation:บริเวณยืดตัว
เป็นบริเวณที่มีเซลล์เกิดใหม่จากการแบ่งเซลล์ เซลล์จะดูดน้ำเข้าสู่เซลล์
ทำให้เจริญมาก เซลล์จะขยายขนาดทั้งความยาวและกว้างเพราะผนังเซลล์
ยังไม่แข็งแรง บริเวณนี้ช่วยดันให้ส่วนหมวกรากหยั่งลึกลงไปในดิน

Piliferous layer:เยื่อพิลิเฟอรัส
เป็นเซลล์ผิวชั้นนอกของเอพิเดอร์มิส ของราก เป็นบริเวณที่มี
ขนรากอยู่นอกเหนือบริเวณยืดตัวขึ้นไป เมื่อเซลล์บริเวณนี้เจริญเต็มที่ผนังเซลล์จะแข็งแรงเซลล์ชั้นนอกสุดจะเป็น
เยื่อพิลิเฟอรัส เมื่อเนื้อเยื่อบริเวณนี้เจริญเต็มที่ก็จะถูกทำลายไป และ
แทนที่ด้วยเซลล์ที่แข็งแรงเรียกว่า ชั้นเอกโซเดอร์มิส (ชั้นนอกสุดของคอร์เทกซ์)

root hairs: ขนราก
เป็นส่วนที่เจรฺญจากผิวนอกของเซลล์ในเยื่อพิลิเฟอรัส ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่ขึ้นสู่ลำต้น


 

 

types of root ชนิดของราก

tap root: รากแก้ว
คือรากแรกที่งอกออกจากเมล็ด มีลักษณะใหญ่กว่ารากอื่อๆ
รากที่แตกออกจากรากแก้วเรียก รากแขนง

 

 

 

fibrous roots:รากฝอย
รากที่มีระบบรากฝอยประกอบด้วยรากเส้นเล็กๆ
ขนาดเดียวกันจำนวนมากรากฝอยทุกรากจะมีแขนงเล็กๆ
แยกออกไปรากแขนงเป็นรากที่แตกออกจากรากแก้ว

 

 

 

 

 

adventitious roots:รากสามัญ
รากสามัญจะเจริญออกมาจากส่วนหัว ของพืช (ซึ่งเป็นลำต้นแบบพิเศษชนิดหนึ่ง)หรืออาจจะเจริญ
ออกมาจากกิ่งที่ชาวสวนตัดออกมาปักชำ

 

 

 

 

aerial roots: รากอากาศ
คือรากที่เจริญจากลำต้นแล้วไม่ได้เจริญเติบโตลงสู่ดิน
รากนี้อาจจะเลื้อยเกาะติดกับสิ่งอื่นๆเช่น กล้วยไม้ ต้นตีนตุ๊กแก รากกากาศช่วยดูดความชื้นจากอากาศเข้าสู่ลำต้นได้

 

 

 

Prop roots: รากค้ำจุน
เป็นรากอากาศที่มีลักษณะพิเศษ เจริญออกมาจากลำต้นแล้วหยั่งลงไปในพื้นดินหรือในน้ำ
เพื่อช่วยค้ำจุน ลำต้นของพืชขนาดใหญ่ เช่น รากต้น โกงกาง ไทร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาโดย นางสาว ประทุม เดชมี เสนออาจารย์ ภาสกร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547

[กลับสู่หน้าหลัก]