ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria )

ไมโทคอนเดรีย เป็นออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างพลังงานในพืชและสัตว์ซึ่งสารอินทรีย์ที่ใช้ในสัตว์ได้รับมาจากการบริโภค
ส่วนสารอินทรีย์ที่ใช้ในพืชได้รับมาจากสังเคราะห์ด้วยแสง (photosythesis )

 

โครงสร้างของไมโทคอนเดรีย คือเป็นออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มสองชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ และห่อหุ้มด้วยโปรตีน
เยื่อหุ้มชั้นนอกเรียบ แต่เยื่อหุ้มชั้นในจะโคร้งเว้ายื่นเข้าไปข้างในเรียกว่าคริสตี (cristae ) จากเยื่อหุ้มของไมโทคอนเดรียนี้เองที่ทำให้
ไมโทคอนเดรียถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน

ส่วนแรกเป็นช่องว่างภายในเยื่อหุ้มซึ่งเป็นส่วนที่แคบระหว่างเยื่อหุ้มชั้นในกับชั้นนอกเรียกว่า Intermembrane space
ส่วนที่สองเป็น เมทริกซ์ (matrix ) ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกปกคลุมด้วยเยื่อหุ้มชั้นใน และเป็นบริเวณที่อยู่ฃองเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเครบส์ การสังเคราะห์โปรตีนและสารอื่นๆซึ่งบางชั้นตอนของกระบวนการหายใจ
ระดับเซลล์ จะเกิดขึ้นบริเวณนี้เพราะมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ATP

จำนวนของไมโทคอนเดรียในเซลล์แต่ละชนิดจะมีจำนวนไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์และกิจกรรมของเซลล์ คือ ถ้าเซลล์ใดมีกิจกรรมสูงจะมีจำนวนไมโทคอนเดรียมากกว่าเซลล์ที่มีกิจกรรมต่ำกว่า โดยไมโทคอนเดรียจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไปใน
ไซโทพลาสม ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของเซลล์ที่ต้องการใช้ฟลังงาน

 

พัฒนาโดย นางสาวประทุม เดชมี เสนออาจารย์ ภาสกร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.254
7

[กลับสู่หน้าหลัก]