ส่วนประกอบของใบ


ใบคือส่วนหนึ่งที่เรียกว่า โฟลิเอจ เป็นโครงสร้างพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตอาหาร โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ใบไม้ของพิชแต่ละชนิดมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันคือ ใบเดี่ยว ซึ่งมีแผ่นใบเพียงใบเดียวบนก้านใบ และใบประกอบที่มีใบย่อยหลายใบอยู่บนก้านเดียวกันดูใบไม้รูปแบบต่าง ๆ

Inxide a leaf ลักษณะภายในของใบ
Veins: เส้นใบ
เนื้อเยื่อวาสคิวลาร์ ที่เป็นเส้นยาวภายในปบ เป็นแหล่งน้ำและเกลือแร่และลำเลียงอาหาร ใบไม้บางชนิดมีเส้นใบขนานกันตัวอย่างเช่น ใบหญ้า แต่พืชส่วนใหญ่จะมีเส้นใบอยู่ตรงกลางใบจากเส้นกลางใบจะมีแขนงแยกกิ่งก้านออกไปทั่วไป


 

Spongy layer:ชั้นสปันจิ
เป็นชั้นของเซลล์หลวม ๆ เรียกชั้นนี้ว่า เซลล์สปันจิ มีช่องอากาศชั้นพาลิเสดและชั้นสปันจิ
ิ รวมกันเรียกว่า มีโซฟิลล์

Palisade layer: ชั้นพาลิเสด
เป็นชั้นเซลล์ที่อยู่ใต้ผิวใบ รูปร่างเซลล์มีลักษณะยาว เป็นทรงกระบอก เรียกว่า เซลล์พาลิเสดภายในเซลล์มีคลอโรพลาสต์ จำนวนมาก

 

 

 

Stomata: ปากใบ
ช่องเปิดเล็กๆ ตรงบริเวณผิวใบชั้นเอพิเดอร์มิส เป็นช่องผ่านสำหรับแลกเปลี่ยนน้ำ(การคายน้ำ)
และอากาศ ปากใบจะพบบริเวณผิวใบด้านล่างเป็นส่วนใหญ่

 

Guard cell: เซลล์คุม
เซลล์ที่มีรูปร่างคล้ายดวงจันทร์ครึ่งซีกเป็นคู่ ตรงกลางเป็นช่องว่าง คือ ปากใบ
เป็นเซลล์บริเวณผิวที่มีคลอโรพลาสต์ เซลล์คุม ควบคุมการปิดและเปิดของปากใบ
การแลกเปลี่ยนน้ำและอากาศของใบ

 

 

 

 

Leaf trace: แกนก้านใบ
ส่วนของเนื้อเยื่อวาสคิวลาร์ ที่แตกแขนงจากลำต้น ต่อเนื่องเป็นเส้นกลางใบ

 

 

 

Abscission layer: ชั้นแอบซิสสัน
เป็นชั้นของเซลล์ที่อยู่ตรงฐานของก้านใบของพืช เป็นเซลล์ที่อยู่ในระยะพักตัวเป็นเวลานานเป็นปี (ได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนกรดแอบไซซิก) ทำให้ใบไม้ร่วงหลุดจากลำต้น

 

 

 

พัฒนาโดย นางสาว ประทุม เดชมี เสนออาจารย์ ภาสกร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547

[กลับสู่หน้าหลัก]