Web site เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาของเซลล

คลอโรพลาสต

คลอโรพลาสต์ (Chloroplast )

คลอโรพลาสต์เป็นพลาสติด (plastids) ที่มีหน้าที่ในการสังเคราะด้วยแสง และเป็นแหล่งสะสมพลังงาน เช่น แป้ง,โปรตีน
่เป็นต้น เป็นออร์แกเนลล์ที่พบได้ในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ eukaryotic algae คลอโรพลาสต์เป็นออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มสองชั้น
ภายในคลอโรพลาสต์บรรจุคลอโรฟิลล์ และ โปรตีนที่จำเพาะในการสังเคราะห์แสง,เอนไซม์ และสารต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงทั้งสิ้น เรียกว่า photosynthetic pigment เช่น สีเขียวของใบไม้ ผลไม้การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ
แสงแดด เป็นวัตถุดิบเพื่อให้ได้พลังงานในรูปของน้ำตาลออกมา

 

 

 

พัฒนาโดยนางสาว ประทุม เดชมี เสนออาจารย์ ภาสกร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547

[กลับสู่หน้าหลัก]