เว็ปไซด์เพื่อการเรียนการสอนรายวิชานิเวศน์วิทยา

บทที่2ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์

............ความหลากหลายของระบบนิเวศน์

เราคงเคยได้ยินและได้ดูสารคดีกันมาแล้ว

บ้างซึ่งจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นบางสิ่งเป็นสิ่งที่

น่าทึ่งและน่าประหลาดบางสิ่งเราไม่เคยได้

้็ู้พบเห็น จากการได้ดูสารคดีสัตว์โลก

ได้เห็นถึงการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งแวดล้อม หลากหลายชนิดการอยู่ร่วมกัน

และการอยู่ร่วมกันได้โดยเป็นไปตาม

วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต

 

..............ในบทนี้จะกล่าวถึงระบบนเวศน์

์ในเรื่อง ดังนี้

ขนาดของระบบนิเวศน์

ระบบนิเวศน์บนผืนดิน

ชีวภูมิภาคผืนน้ำ

.ขนาดของระบบนิเวศน์(size of ecosystem)

่...........ระบบนิเวศมีขนาดต่างๆกันตั้งแต่ขนาดเล็ก

เท่าหยดน้ำจากสระหยดหนึ่ง(สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในนั้น)

จนถึงขนาดใหญ่มากเท่ามหาสมุทร

............ระบบนิเวศทุกขนาดทั้งหมด

ประกอบขึ้นเป็นโลกที่เราอาศัยอยู่นี้

ี้โลกของเราประกอบไปด้วยระบบนิเวศน์ขนาดใหญ

หรือเรียกว่า "ชีวภูมิภาค(Biomes)" สองส่วน คือ

ชีวภูมิภาคบนบกหรือบนผืนดิน(terrestrial

biomes) และ ชีวภูมิภาคแหล่งน้ำ(aquatic

biomes) ทั้งสองส่วนรวมกันเป็นโลกนิเวศน์

หรือโลกของสิ่งมีชีวิต หรือ ชีวภาค(biosphere)

ซึ่งรวมพื้นที่ตั้งแต่ผิวดิน สูงขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศ

และลึกไปจนถึงแกนโลก ชีวภูมิภาคจึงประกอบด้วย

"ระบบนิเวศขนาดเล็ก" มากมายซึ่งประกอบด้วย

"ถิ่นอาศัยย่อยๆ (micro habital หรือ

microenvironment) "ของสิ่งมีชีวิต

่ี

 

 

์้

 

 

 

 

 


........ชีวภูมิภาคบนผืนโลกแบ่งเป็นระบบนิเวศแบบต่างๆ

เรียกชื่อโดยพิจารณาจาก องค์ประกอบโดยรวม ได้แก่ สภาพอากาศ

(Climate condition) หรือ ฤดูกาล(seasons)

ความยาวของวัน(day length )

ปริมาณน้ำฝน (rain fall ) และอุณหภูมิต่ำและสูงสุด

(temperature minimun and maximum) ลักษณะและ

องค์ประกอบของดิน และตามชนิดของสิ่งมีชีวิตเด่น

ซึ่งพิจารณาจากบริเวณนั้นๆ

ระบบนิเวศน์บนผืนดิน

...............ระบบนิเวศน์บนผืนดิน ได้แก่ เขตทุนดรา

ป่าสน ป่าผลัดใบ ป่าเขตร้อน ทุ่งหญ้าแบบอบอุ่น

ทุ่งหญ้าเขตร้อนทะเลทรายและถ้ำเป็นต้น

ชีวภูมิภาคผืนน้ำ
............ระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ในแหล่งน้ำได้แก่

ระบบนิเวศน์ลำธาร สระน้ำ น้ำผุร้อน พื้นที่ชุ่มน้ำ

หรือน้ำกร่อย แนวปะการัง ทะเลและมหาสมุทร เป็นต้น

ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4

ส่วนของโลก

สิ่งมีชีวิตบนโลกมีหลักฐานว่าถือกำเนิดในทะเลโลกของเรามีผืนน้ำติดต่อกัน

เรียกแต่ละ่เขตว่ามหาสมุทร และมีชื่อเรียกแต่ละ่เขตรวม 4 มหาสมุทร ได้แก่

มหาสมุทรแปซิฟิก แอตแลนติก อินเดีย และ อาร์กติก

ในแต่ละ่พื้นที่แบ่งเป็นย่อยๆเรียกทะเลที่ใหญ่มาก ได้แก่

ทะเลจีนใต้ ทะเลแคริบเบียน และทะเลเมติเตอเรเนียน

     

พัฒนาโดย นางสาวดาวใจ อยู่สุขเสนออาจารย์ภาสภร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547