เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนรายวิชา..นิเวศวิทยา.

บทที่1ความหมายของระบบนิเวศน์
พืชบริเวณทุ่งหญ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกริ่นนำ
. นิเวศวิทยา(Ecology) เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความสัม

พันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปบนโลกของเรา ซึ่งก็รวมถึงสิ่งมีชีวิต

และสิ่งไม่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง คือตั้งแต่จุดเล็กๆ

ไปจนถึงจุดที่โตขึ้น

"นิเวศน์วิทยาและระบบนิเวศน์"

(Ecology and Ecosystem )

นิเวศวิทยา หมายถึง

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

โดยประมวลความรู้จากศาสตร์หลาย ๆ สาขา นักวิทยาศาตร์ที่เน้นศึกษาทาง

นิเวศวิทยา จะเรียกว่านักนิเวศน์วิทยา (Ecologist) เพื่อทำคาวมเข้าใจด้าน

การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยน

แปลงประชากรของสิ่งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์โดยวิธีการหลักสามวิธีดังนี้

วิธีที่หนึ่ง การสังเกตและจดบันทึก (Observe and record) เป็นการศึกษาที่ง่ายๆ

ศึกษาชีวิตในธรรมชาติของมัน โดยการศึกษาจากธรรมชาติโดยตรง

วีธีที่สอง วิธีการทดลองในภาคสนาม เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

วิธีที่สาม วิธีการทดลองในห้องปฏิบัติการ ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม

เป็นการควบคุมตัวแปรหรือปัจจัยที่สนใจเป็นรายกรณีไป สภาพเงื่อนไข

ี้อาจแตกต่างจากธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่

 

วิธี

ส่วน "ระบบนิเวศน์" (Ecosystem)

ระบบนิเวศน์ หมายถึง

"สังคมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ กับถิ่นอาศัยของมัน

ซึ่งได้แก่สภาพแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตหรือปัจจัยทางกายภาพ"

"ระบบหนึ่งที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ในลักษณะค่อนข้างสมดุล และเป็นแบบเปิด มีชนิดและขนาดต่างๆ กัน"

"คือ สิ่งที่ทำหน้าที่ทั้งระบบที่มีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง

หรือมากกว่ากับสภาพแวดล้อมของมันซึ่งได้แก่ปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพ"

 

ระบบนิเวศน์วิทยาระบบนิเวศน์

ระบบนิเวศ(Ecosystem)ตามความหมายของ tansley(1935)หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น สัตว์ พืช และ

ความสัมพันธ์ทางกายภาพในพื้นที่หนึ่ง

ระบบนิเวศ เป็น หน่วยพื้นฐานของธรรมชาติ ที่รวมเอาสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ภายใต้ขอบ

เขตเอาไว้ด้วยกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิต ระบบนิเวศจึงมีความซับซ้อน

มีการไหล ถ่ายเทของพลังงาน ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม

 

ดังนั้น การศึกษา นิเวศวิทยาระบบนิเวศจึงสนใจศึกษาถึงการไหลถ่ายเทของสารอาหารและ

พลังงานในระบบนิเวศ การไหลเวียนของธาตุอาหารเป็นวัฏจักร ผ่านสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวถึงในบทต่อไป

 

 

 


     

พัฒนาโดย นางสาวดาวใจ อยู่สุข เสนออาจารย์ภาสภร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547