เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนรายวิชานิเวศวิทยา

แผนการสอน
บทที่1ความหมายของระบบนิเวศน์
บทที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน

บทที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ

บทที่ 4 ปัจจัยต่างๆ

บทที่ 5 ห่วงโซ่อาหารและสารใยอาหาร

สนทนา
อภิปราย

สืบค้นข้อมูล

ข้อมูลผู้สอน

ข้อมูลผู้เรียน

 

วัตถุประสงค์ Web Site

Web Site แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอน รายวิชานิเวศวิทยาการศึกษา ณ Web Site แห่งนี้จำเป็นต้องศึกษาอย่างเป็นระบบ
โดยการศึกษาจากแผนการสอน เข้าสู่บทเรียนสนทนากับเพื่อนในชั้นเรียน
ร่วมอภิปราย สืบค้นข้อมูลที่ต้องการ ตามลำดับ

ภาพประกอบรายวิชา


อธิบายเกี่ยวกับระบบนิเวศน์


ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เป็นวิธีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

เพื่อการทำความเข้าใจในธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รอบตัวเรา

ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีความัมพันธ์กันในรูปแบบใด ร่วมกันในสิ่งแวด

ล้อมเดียวกัน จะพูดถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต

ด้วยและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อระบบนิเวศไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม

ปัจจัยเหล่านั้น อย่างเช่น สภาพอากาศที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

ที่เป็นเงื่อนไขให้สิ่งมีชีวิตนั้นอยู่รอดในสภาพอากาศแบบนั้น เป็นต้น

     

พัฒนาโดย นางสาวดาวใจ อยู่สุขเสนออาจารย์ภาสภร เรืองรอง รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 355201
สงวนลิขสิทธิ์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547