การติดตั้ง IP Address และ DNS


            ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับระบบ Network เราจำเป็นจะต้องกำหนดค่า IP address และ DNS หรือ ในกรณีที่หมุน Modem ติดต่อเข้าไปที่ ISP แม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งค่า IP address แต่จริงๆ แล้วในขณะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ถูก Assign ค่า IP address โดยอัตโนมัติโดย ISP นั่นเอง

1.      Start > Setting > Control panel > Network and Dial – up connections >

 

2.      คลิกขวาที่ Local Area Connection  เลือก Properties

3.      เลือก Internet Protocol(TCP/IP)  แล้วคลิกที่ Properties

4.    คลิกที่ Use the following IP address เพื่อกำหนดค่า IP address ซึ่งค่าต่างๆ ที่จะติดตั้งนั้นจะต้องสอบถามจากผู้ดูแลระบบซึ่งจะให้ค่าต่างๆ มาดังเช่น

                IP address  -  161.246.34.230

            Subnet Mask  -  255.255.255.0

            Default gateway  -  161.246.34.201

เมื่อได้ค่าต่างๆ มาแล้วก็ให้กำหนดลงไปในช่องต่างๆ ตามลำดับ

Note : Obtain an IP address automatically จะเป็นการเลือกในกรณีที่มีการแจกจ่าย IP address อัตโนมัติโดย DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) โดยที่ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า IP address โดยส่วนมากเมื่อเลือก Option นี้ก็จะเลือก Use the following DNS server addresses ด้วย  แต่ทั้งนี้ก็ต้องสอบถามจากผู้ดูแลระบบว่าจะต้องตั้งค่าอย่างไร

5.      ติดตั้งค่า DNS server โดยคลิกที่ Use the following DNS server address

            ค่าของ DNS server นั้นสามารถสอบถามได้จากผู้ดูและระบบเช่นกัน  ซึ่งอาจจะมีค่าเดียวหรือสองค่า  ขึ้นอยู่กับระบบที่เชื่อมต่ออยู่เช่น

                Preferred DNS server  -  161.246.52.21

            Alternate DNS server  -  161.246.34.11

6.      เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะปรากฏดังรูปข้างล่าง

7.      เมื่อติดตั้งค่าต่างๆ เรียบร้อย คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่างๆ Internet Protocol(TCP/IP) Properties และปิดหน้าต่าง Local Area connection Properties  แล้วจะต้อง Restart เครื่องคอมพิวเตอร์หนี่งครั้งเพื่อให้ค่าที่กำหนดใหม่มีผล

8.      ถ้าต ้องการทราบว่าในขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์มี IP address, DNS เป็นค่าอะไรก็สามารถเข้ามาตรวจได้ตามขั้นตอนข้างบน  หรือ ใช้ Command line  ในการตรวจสอบโดยการเปิด DOS command ขึ้นมา  หรือไปที่  Start > Run > พิมพ์ cmd > จะปรากฏ DOS command ขึ้นมา พิมพ์คำสั่ง  ipconfig /all 

หมายเหตุ//ที่มาของข้อมูล:สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง