หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2014 (2557)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(16)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Unfinished health systems and policy research agendas for ASEAN Economic Community(Invited speaker presentation)
  BMC Public Health. 14(S1). January 2014
  Supasit Pannarunothai
-
2.Pattern of outpatient utilisation and cost for patients under the Universal Coverage.
  BMC Public Health. 14(S1). January 2014
  Kanet Sumputtanon, Nilawan Upakdee, Pudtan Phanthunane, Supasit Pannarunothai
-
3.Hospitalisation by ambulatory care sensitive conditions at Rajavithi hospital, Bangkok.
  BMC Public Health. 14(S1). January 2014
  Weena Promprasert, Nilawan Upakdee, Pudtan Phanthunane, Supasit Pannarunothai
-
4.Public expenditure on road safety policy and programmes: right or wrong direction to achieve the decade of action on road safety goal in Thailand.
  BMC Public Health. 14(S1). January 2014
  Pudtan Phanthunane, Jirakom Sirisrisakulchai, Thaweesak Taekratoke, Supasit Pannarunothai
-
5.Cost-effectiveness of care for type 2 diabetes patients in Nopparat Rajathanee hospital and private clinics
  BMC Public Health. 14(S1). January 2014
  Wanida Peerapattanapokin, Nilawan Upakdee, Pudtan Phanthunane, Supasit Pannarunothai
-
6.Improving efficiency in financial process of the National Health Security Scheme.
  BMC Public Health. 14(S1). January 2014
  Niramol Henprasert, Supasit Pannarunothai, Nilawan Upakdee, Pudtan Phanthunane
-
7.RNAi down-regulation of Nck1 adaptor protein in Jurkat T cells
  ScienceAsia. 40(5): 340-347. October 2014
  Pussadee Paensuwana, Jatuporn Ngoenkama, Donruedee Sanguansermsria, Boonruang Khamsria, Ichaya Yiemwattanab, Apirath Wangteeraprasertc, Sutatip Pongcharoen
-
8.Comparison of Sensitivities between Median-Thumb Sensory Distal Latency and Conventional Nerve Conduction Studies in Electrodiagnosis of Carpal Tunnel Syndrome
  Journal of the Medical Association of Thailand. 97(9): 969-976. september 2014
  Chinapat Gerawarapong
-
9.Association of Elevated Serum Uric Acid with the Components of Metabolic Syndrome and Oxidative Stress in Abdominal Obesity Subjects
  Indian Journal of Clinical Biochemistry. 29. October 2014
  Patcharin Pingmuangkaew, Orathai Tangvarasittichai and Surapon Tangvarasittichai
-
10.The Selective Target of Capsaicin on FASN Expression and De Novo Fatty Acid Synthesis Mediated through ROS Generation Triggers Apoptosis in HepG2 Cells
  PLoS ONE. 9(9): 1-17. September 2014
  Impheng H, Pongcharoen S, Richert L, Pekthong D, Srisawang P
JCR(2013) = 3.534
11.Level of agreement between self-rated and clinician-rated instruments when measuring major depressive disorder in the Thai elderly: a 1-year assessment as part of the THAISAD study
  Clinical Interventions in Aging. 9: 377-382. January 2014
  Wongpakaran N, Wongpakaran T, Wannarit K, Saisavoey N, Pinyopornpanish M, Lueboonthavatchai P, Apisiridej N, Srichan T, Ruktrakul R, Satthapisit S, Nakawiro D, Hiranyatheb T, Temboonkiat A, Tubtimtong N, Rakkhajeekul S, Wongtanoi B, Tanchakvaranont S, Bookkamana P, Srisutasanavong U, Nivataphand R, Petchsuwan D
-
12.Baseline characteristics of depressive disorders in Thai outpatients: findings from the Thai Study of Affective Disorders
  Neuropsychiatric Disease and Treatment. 10: 217-223. January 2014
  Wongpakaran T, Wongpakaran N, Pinyopornpanish M, Srisutasanavong U, Lueboonthavatchai P, Nivataphand R, Apisiridej N, Petchsuwan D, Saisavoey N, Wannarit K, Ruktrakul R, Srichan T, Satthapisit S, Nakawiro D, Hiranyatheb T, Temboonkiat A, Tubtimtong N, Rakkhajeekul S, Wongtanoi B, Tanchakvaranont S, Bookkamana P
-
13.Hospital admissions/visits associated with drug-drug interactions: A systematic review and meta-analysis
  Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 23(5): 489-497. May 2014
  Dechanont, S., Maphanta, S., Butthum, B., Kongkaew, C.
-
14.Non-overlapping functions of Nck1 and Nck2 adaptor proteins in T cell activation
  Cell Communication and Signaling. 12(21): 1-13. March 2014
  Jatuporn Ngoenkam, Pussadee Paensuwan, Kanlaya Preechanukul, Boonruang Khamsri, Ichaya Yiemwattana, Esmeralda Beck-García, Susana Minguet, Wolfgang WA Schamel and Sutatip Pongcharoen
-
15.Proliferation and Function of CD4+ and CD8+ T Cells from Chronic Hepatitis B Patients
  Siriraj Medical Journal. 66(1): 1-4. January-February 2014
  Ekawee Sripariwuth, Sutatip Pongcharoen
-
16.Treatment seeking and healthfinancing in selected poor urban neighbourhoods in India, Indonesia and Thailand
  Social Science & Medicine. 102: 49-57. February 2014
  Jens Seeberg, Supasit Pannarunothai, Retna Siwi Padmawati, Laksono Trisnantoro, Nupur Barua, Chandrakant S. Pandav
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(25)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 8(S3): 52-64. กันยายน-ธันวาคม 2557
  กาญจนา เหลี่ยมการค้า,ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช,ธนกร ลักษณ์สมยา
TCI1(2556) = 0.314
2.ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง
  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 8(3): 91-102. กันยายน-ธันวาคม 2557
  วัลลภา อินทชัยศรี,ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช,ศิริเกษม ศิริลักษณ์,ปกรณ์ ประจันบาน
TCI1(2556) = 0.314
3.แนวทางบริการฝากครรภ์แบบบูรณาการตามมุมมองของหญิงตั้งครรภ์วันรุ่นในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย
  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 8(2): 110-127. พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
  บัวพลอย พรหมแจ้ง,สุภาภรณ์ สุดหนองบัว,ทวีศักดิ์ นพเกษร,พัชรินทร์ สิรสุนทร,ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
TCI1(2556) = 0.314
4.เปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีระดับความรุนแรงที่ต่างกัน โรงพยาบาลเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 8(2): 89-98. พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
  พัชรี ด้วงคำจันทร์,นงนุช โอบะ,อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา
TCI1(2556) = 0.314
5.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจำแนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์
  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 8(1): 61-71. มกราคม-เมษายน 2557
  รัชฏาพร ทวีการณ์,นงนุช โอบะ,ธนกร ลักษณ์สมยา,ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์
TCI1(2556) = 0.314
6.การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของสหสาขาวิชาชีพในศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 8(1): 29-38. มกราคม-เมษายน 2557
  แสงทอง ปุระสุวรรณ์,ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์,ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย,ปกรณ์ ประจันบาน
TCI1(2556) = 0.314
7.สูตรปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 5
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 23(6): 1098-1107. พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557
  นิลวรรณ อยู่ภักดี, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
8.ไข้เลือดออกที่มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบและถุงน้ำดีอักเสบ: รายงานผู้ป่วยและทบทวนวรรณกรรม
  วารสารกุมารเวชศาสตร์. 53(1): 70-76. มกราคม-มีนาคม 2557
  ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ
-
9.รูปแบบการใช้บริการและค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 8(1): 27-36. ม.ค.-มี.ค. 2557
  คเณศ สัมพุทธานนท์, นิลวรรณ อยู่ภักดี, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
10.Effects of Transformative Learning in Medical Student Character Development
  พุทธชินราชเวชสาร. 31(3): 396-411. September-December 2014
  Thirdsak Pholchan, Paitoon Chuangchum
-
11.Total Knee Arthroplasty in Extra-Articular Knee Deformity Patients: A Review of the Surgical Techniques, Surgical Instruments and Prosthetic Designs
  Naresuan University Journal: Science and Technology. 22(3): 1-13. September-December 2557
  Piti Rattanaprichavej
-
12.Role of Nck in T Cell Receptor Activation
  Naresuan University Journal: Science and Technology. 22(1): 1-13. January-April 2557
  Ichaya Yiemwattana Jatuporn Ngoenkam, Sutatip Pongcharoen
-
13.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  วารสารนเรศวรพะเยา. 7(3): 275-285. กันยายน-ธันวาคม 2557
  ปรารถนา เอนกปัญญากุล และศศินิภา ศรีกัลยานิวาท
-
14.การใช้ฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมดระดู
  พุทธชินราชเวชสาร. 31(2): 316-327. พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
  อภิรดี จิรัฐิติกาลโชติ
-
15.การดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อยและการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยไกล้หมดประจำเดือนและหลังหมดประจำเดือน
  พุทธชินราชเวชสาร. 31(2): 305-315. พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
  สุรชัย เดชอาคม
-
16.ชนิดและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อจุลชีพที่แยกได้จากเสมหะของผู้ป่วยปอดอักเสบในโรงพยาบาลหรือปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจ พ.ศ. 2552-2555
  พุทธชินราชเวชสาร. 31(2): 267-277. พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
  สุภาวดี มากะนัดถ์
-
17.โรคศูนย์กลางจอประสาทตาบวมน้ำ
  พุทธชินราชเวชสาร. 31(2): 294-304. พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
  ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์
-
18.ความปวดเรื้อรังจากแผลผ่าตัดกลางกระดูกหน้าอกในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ
  พุทธชินราชเวชสาร. 31(2): 199-207. พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
  ปฏิวัติ โชติมล, มะลิวัลย์ คีรีรัตน์ สกุล, สายใจ เก่งเขตรกิจ, สุพัตรา คำภีร์, อนุชิต แม้นอินทร์ และ รัฐพล แสงรุ้ง
-
19.ความพร้อมและความต้องการจำเป็นของนักศึกษาแพทย์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ ภายใต้การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
  ธรรมศาสตร์เวชสาร. 14(3): 378-386. กรกฎาคม - กันยายน 2557
  ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
-
20.ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตทางการศึกษาของกลุ่มประเทศที่ใช้คะแนน PISA วัดผลการศึกษา 34 ประเทศ
  Proceedings การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 10: 648-655. กรกฎาคม 2557
  ศิลา โทนบุตร และ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
21.ต้นทุนต่อหน่วยของการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ: กรณีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แม่สะเรียง
  Proceedings การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 10: 629-635. กรกฎาคม 2557
  พุดตาน พันธุเณร, ศุภนารี โพธิ์อ่อง และ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
22.ประสบการณ์การปรับตัวของคนพิการทางการมองเห็นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
  Proceedings การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 10: 1236-1243. กรกฎาคม 2557
  พิมใจ รุ่งเรือง, ชมนาด วรรณพรศิริ, รสสุคนธ์ คชรัตน์ และ ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์
-
23.ปัจจัยที่ส่งผลต่อทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Proceedings การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 10: 1640-1646. กรกฎาคม 2557
  ปรารถนา เอนกปัญญากุล, ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท, นิพัทธา ลบเมฆ, สุภาวดี ทวนหอม และ ทินกรณ์ หาญณรงค์
-
24.ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีภาวะอ้วน ปีการศึกษา 2555
  Proceedings การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 10: 860-868. กรกฎาคม 2557
  โชติกา วงศ์เจริญ, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ และ เบญจพร อรุณประภารัตน์
-
25.โรคสมาธิสั้นและภาวะอยู่ไม่นิ่งในเด็ก
  พุทธชินราชเวชสาร. 31(1): 65-75. มกราคม-เมษายน 2557
  จิรนันท์ วีรกุล
-

เผยแพร่ระดับชาติ(18)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Factors Influencing Annual Cost per Capita in Community Based Health Insurance at Champasak Hospital, Lao PDR (Poster)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  laddavanh sengdara
-
2.Cost and Utilization of outpatient and inpatient Mahosoth Hospital Under Social Security Scheme, Lao PDR (Poster)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  veomany KHAMPHAY
-
3.Factor affecting employment injury among garment workers in Cambodia: Case study: 4 garment factories (Poster)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  Srel Sithat
-
4.Technical Efficiency of Public District Hospitals in Hanoi and Ho Chi Minh Cities, Vietnam (Poster)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  Kieu Quang Tuan and Supasit Pannarunothai
-
5.Technical and Scale Efficiency of Primary Health Care Clinics under Social Security Scheme in Myanmar (Oral)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  Latt Latt Wai, Supasit Pannarunothai and Direk Patamasiriwat
-
6.Demand and trends for nurses in primary care settings of Thailand (Poster)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  Nalinee Chuakhamfoo, Pudtan Phanthunane and Supasit Pannarunothai
-
7.Current situation concerning universal health coverage in Myanmar and proposed health care financing model (Oral)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  Kay Khine Aye-Mauk and Supasit Pannarunothai
-
8.Cost-Effectiveness of Antiretroviral Therapy for Hiv/Aids Outpatients by Cd4 Cell Levels in “A” Hospital in Thai Nguyen Province, Vietnam (Poster)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  Lam Nguyen Van and Supasit Pannarunothai
-
9.การฟื้นฟูการเรียนรู้และความจำที่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโปรตีน BDNF ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่ โดยสารสกัดรากสามสิบ (Oral)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  ลัดดาวรรณ ละเลิศ, หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ, พัชรดา อมาตยกุล และ อรระวี คงสมบัติ
-
10.ประสิทธิผลของค่ายเบาหวานกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Oral)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  ศรินยา สัทธานนท์ และ พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ
-
11.ความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างเม็ดสีเมลานินของ 4-อัลลิลไพโรแคทิคอลที่แยกจากใบพลู (Piper betle Linn.) (Poster)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  ประทีป วรรณิสสร, อนุสรณ์ วรสิงห์ และ เนตรนภิส วรรณิสสร
-
12.เปรียบเทียบความชุกของโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ใน 6 ตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จากการลงพื้นที่สำรวจต่อเนื่อง 2 ปี (Poster)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  ธเนศ จิรอดิศัย, สิรินันท์ ตรียเวชกุล, ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, ปณตศม เง่ายุธากร, หญิง สุพัฒนวงศ์, ฉัตรมงคล พรวนเจริญ และ รสสุคนธ์ คชรัตน์
-
13.การศึกษาชนิดและสัดส่วนของ Beta Thalassemia Mutation ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (Oral)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  ปริศนา เจริญพร, พีระพล วอง, สมลักษณ์ กันธิยะวงษ์, สวิชญาพร เจิมนิ่ม, ปวันรัตน์ สวนนุ่ม, อรุณี ศรีไชยา, เอกอมร เทพพรหม, รวิสุต เดียวอิศเรศ และ ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี
-
14.ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตทางการศึกษาของกลุ่มประเทศที่ใช้คะแนน PISA วัดผลการศึกษา 34 ประเทศ (Oral)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  ศิลา โทนบุตร และ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
15.ต้นทุนต่อหน่วยของการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ: กรณีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แม่สะเรียง (Oral)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  พุดตาน พันธุเณร, ศุภนารี โพธิ์อ่อง และ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
16.ประสบการณ์การปรับตัวของคนพิการทางการมองเห็นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ (Poster)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  พิมใจ รุ่งเรือง, ชมนาด วรรณพรศิริ, รสสุคนธ์ คชรัตน์ และ ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์
-
17.ปัจจัยที่ส่งผลต่อทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Poster)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  ปรารถนา เอนกปัญญากุล, ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท, นิพัทธา ลบเมฆ, สุภาวดี ทวนหอม และ ทินกรณ์ หาญณรงค์
-
18.ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีภาวะอ้วน ปีการศึกษา 2555 (Oral)
  การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22–23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  โชติกา วงศ์เจริญ, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ และ เบญจพร อรุณประภารัตน์
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th