หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2011 (2554)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(13)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Iron-Chelating Therapies in a Transfusion-Dependent Thalassaemia Population in Thailand
  Clinical Drug Investigation. 31(7): 493-505. July 2011
  Nantasit Luangasanatip, Dr Nathorn Chaiyakunapruk, Nilawan Upakdee, Peerapon Wong
-
2.HIV Prevention with Positives and Disclosure of HIV Status: Practice and Views of Thai Healthcare Providers
  Journal of the Medical Association of Thailand. 94(11): 1314-1314. November 2011
  Sakchai Chaiyamahapurk, Supasit Pannarunothai, Tawesak Nopkesorn
-
3.Detection of distribution of avian influenza h5n1 virus by immunohistochemistry, chromogenic in situ hybridization and real-time pcr techniques in experimentally infected chickens
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 42(2): 303-310. March 2011
  Chamnanpood, C., Sanguansermsri, D., Pongcharoen, S., Sanguansermsri, P.
-
4.Preparation and characterization of blended Bombyx mori silk fibroin scaffolds
  Fibers and Polymers. 12(3): 324-333. June 2011
  Tiyaboonchai, W., Chomchalao, P., Pongcharoen, S., Sutheerawattananonda, M., Sobhon, P.
-
5.Effects of using an integrated team-based and problem-based learning approach for developing lifelong learning characteristics of first year medical students
  South East Asian Association for Medical Education. 5(2): 34-40. December 2011
  Paitoon Chuangchum, Thirdsak Pholchan, Tawesak Nopkesorn, Supasit Pannarunothai
-
6.Colonic Endometriosis Mimicking Sigmoid Cancer: A Case Report
  Gynecol Obstetric 2011. 1(1): 101. December 2011
  Shina Oranratanaphan, Patcharada Amatyakul, Julintorn Somran and Sathon Thumumnuaysuk
-
7.The Thai Incident Monitoring Study (Thai AIMS) of Suspected Pulmonary Embolism: An Analysis of 1,996 Incident Reports
  Journal of The Medical Association of Thailand. 94: 89-97. January 2011
  Tee Chularojmontri MD, Intiporn Kositanurit MD, Somrat Charuluxananan MD, Wimonrat Sriraj MD, Yodying Punjasawadwong MD, Aksorn Pulnitiporn MD
-
8.Correlation Levels of Serum Placental Growth Factor and Human Chorionic Gonadotropin in Gestational Trophoblastic Disease Patients
  The Journal of Reporductive Medicine. 56: 333-338. August 2011
  S. Oranratanaphan, R. Wongwathanavikrom and R. Lertkhachonsuk
-
9.Comparative pharmacokinetics and bioequivalence of two tablet formulations of 2 mg risperidone in healthy Thai male volunteers
  International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics. 49(6): 409-414. June 2011
  Khorana, N., Maphanta, S., Lohitnavy, O., Srichaiya, A., Sayasathid, J.
-
10.IMPAIRED INTERLEUKIN-1b EXPRESSION BY MONOCYTE STIMULATED WITH STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN DIABETES
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 42(5): 1197-1203. September 2011
  Sutatip Pongcharoen, Wuttichote Chansantor, Kwansuda Supalap, Poj Jienmongkol, Pannika Ritvirool Niumsup
-
11.Physical and ultrasonographic estimation of liver size in healthy Thai children under two years old
  Asian Biomedicine. 5(3): 403-406. June 2011
  Jiranun Weerakul, Waneerat Galassi, Nathorn Chaiyakunapruk
-
12.Mediastinal teratoma in a neonate with acute respiratory failure
  Asian biomedicine. 5(1): 123-127. February 2011
  Jarun Sayasathid, Naraporn Somboonna, Siraphop Thapmaogkol, Yuthapong Buddharadsa, Kanchapan Sukonpan
-
13.Obesity, metabolic syndrome, and insulin dynamics in children after craniopharyngioma surgery
  European journal of pediatrics. 170(6): 763-769. Jun 2011
  Sahakitrungruang T, Klomchan T, Supornsilchai V, Wacharasindhu S.
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(15)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Quality Of Life of Patients with Chronic Liver Disease as Measured by the Abbreviated Version of the World Health Organization Quality of Life Scale
  วารสารเภสัชกรรมไทย. 3(2): 35-40. กค.-ธค. 2554
  Kultida Chaijinda, Pinyupa Plianbangchang, Ekawee Sripariwuth, Kanchalee Jetiyanon
-
2.Obesity and Gynecologic Cancers
  พุทธชินราชเวชสาร. 28(2): 200-205. May-August 2011
  Shina Oranratanaphan
-
3.Self-Care Experiences of Diabetic Foot Syndrome Patients: A Qualitative Study in a Regional Hospital
  พุทธชินราชเวชสาร. 28(2): 171-177. May-August 2011
  Patcharin Pingmuangkaew
-
4.Medical Students’ Opinions towards Pre-clinical Level Problem-based Learning for Revised Doctor of Medicine Program in Faculty of Medicine, Naresuan University
  พุทธชินราชเวชสาร. 28(2): 142-155. May-August 2011
  Natenalin Jakkaew
-
5.การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในงานประจำของบุคลากรฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  วารสารโรงพยาบาลแพร่. 19(2): 104-109. กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
  เทิดศักดิ์ ผลจันทร์, ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ
-
6.สุนทรียสาธกเพื่อการจัดการความรู้ที่ยั่งยืน(บทความทางวิชาการ)
  วารสารโรงพยาบาลแพร่. 19(1): 138-146. มกราคม - มิถุนายน 2554
  ดร.ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ
-
7.Star fruit intoxication in ESRD patient(Interesting case)
  วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย(Journal of the Nephrology Society of Thailand. 17(4): 56-59. ตุลาคม-ธันวาคม 2554
  สุภินดา ศิริลักษณ์, วรพล บูรณโชคไพศาล
-
8.สมุนไพรและพืชกับโรคไต(Special Article)
  วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย(Journal of the Nephrology Society of Thailand. 17(4): 20-26. ตุลาคม-ธันวาคม 2554
  สุภินดา ศิริลักษณ์, อาคม นงนุช, ชาครีย์ กิติยากร
-
9.การปฏิบัติตามแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร. 21(3): 99-102. กันยายน 2554
  ชินภัทร์ จิระวรพงศ์
-
10.ผลการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์โดยใช้กรณีผู้ป่วยเป็นฐาน
  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 13(1): 151-165. มกราคม-เมษายน 2554
  ชินภัทร์ จิระวรพงศ์
-
11.การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 56(3): 287-296. กรกฎาคม-กันยายน 2554
  น้ำทิพย์ ทับทิมทอง
-
12.ปริมาณเลือดและอนุพันธ์ของเลือดที่ใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  พุทธชินราชเวชสาร. 28(1): 20-26. มกราคม - เมษายน 2554
  จรัญ สายะสถิตย์, พ.บ. สุวรรณา ภู่ทิม, พย.บ. ภาวินี เภารอด, พย.บ. ดาราวัลย์ บุญสวน, พย.บ. วันดี เครือยา, พย.บ.
-
13.ภาวะจ้ำเลือดจากเกร็ดเลือดน้อย
  พุทธชินราชเวชสาร. 28(1): 99-108. มกราคม - เมษายน 2554
  เอกอมร เทพพรหม
-
14.รายงานผู้ป่วยภาวะจ้ำเลือดจากเกร็ดเลือดน้อย
  พุทธชินราชเวชสาร. 28(1): 92-98. มกราคม - เมษายน 2554
  เอกอมร เทพพรหม, รวิสุต เดียวอิศเรศ, สุภินดา ศิริลักษณ์
-
15.ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียซึ่งไม่ได้เป็นเบาหวาน
  พุทธชินราชเวชสาร. 28(1): 78-84. มกราคม - เมษายน 2554
  เอกอมร เทพพรหม,พีระพล วอง,สุชิลา ศรีทิพยวรรณ
-

เผยแพร่ระดับนานาชาติ(3)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Predictors of Pharmacy Cost in Diabetic Patients at Buddhachinaraj Hospital (Oral)
  27th PCSI Conference. October 19 to 22, 2011. Montreal, Quebec, Canada
  S. Pannarunothai, R Pannarunothai
-
2.Should there be a Limit for DRG Split? A Case of Thai DRG Versions 3 to 5 (Oral)
  27th PCSI Conference. October 19 to 22, 2011. Montreal, Quebec, Canada
  S. Pannarunothai
-
3.Safety of Beating Heart Technique as an Alternative Surgery for Closure of Secundum ASD under Cardiopulmonary Bypass
  ASCVTS-ATCSA2011 Joint Meeting of 19th ASCVTS & 21ST ATCSA and 4th AATS/ASCVTS Postgraduate Course May 26-29, 2011, Phuket, Thailand
  Siraphop thapmongkol, Jarun Sayasathid, Jessada methrujpanont, Surachart Pojanasupawan, Nattaya Pipatsattayanuwong, Inthiporn Kositanurit, Engcanit Cholkraisuwat, Yuthapong Buddharaksa, Jule Namchaisiri
-

เผยแพร่ระดับชาติ(2)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของ hemoglobin Bart]s hydrops fetalis จากน้ำคร่ำโดยใช้ real-time gap-PCR และ high resolution DNA melting analysis. (Oral)
  การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 7 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 : มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน" 29-30 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  พีระพล วอง, กรนันท์ คำหล้า, ปริศนา เจริญพร, แน่งน้อย เจิมนิ่ม, รัตน์ชนก กันดี, เอกอมร เทพพรหม, รวิสุต เดียวอิศเรศ และ ต่พงศ์ สงวนเสริมศรี
-
2.โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก (Poster)
  การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 7 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 : มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน" 29-30 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, ดลเดช ตั้งตระการพงษ์, ชนินทร์ อัมพรสถิร, ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม และ กฤษฎา บุญศิริยะ
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th