หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2010 (2553)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(12)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.HIV Prevention with Positives in Thailand: Ethical Dilemma of HIV Status Disclosure in intimate relationship
  Asian Bioethics Review. 2(3) 2010
  Sakchai Chaiyamahapurk, Supasit Pannarunothai
-
2.EHealth in Thailand: The current status (Conference Paper)
  Studies in Health Technology and Informatics. 160: 376-380 2010
  Kijsanayotin, B., Kasitipradith, N., Pannarunothai, S.
-
3.New Casemix Classification as an Alternative Method for Budget Allocation in Thai Oral Healthcare Service: A Pilot Study
  International Journal of Dentistry 2010
  Thunthita Wisaijohn, Atiphan Pimkhaokham, Phenkhae Lapying, Chumpot Itthichaisri, Supasit Pannarunothai, Isao Igarashi, and Koichi Kawabuchi
-
4.Sexual practice among Thai HIV-infected patients: Prevalence and risk factors for unprotected sex
  Journal of the International Association of Physicians in AIDS Care. 9(5): 278-283. September 2010
  Chaiyamahapurk, S., Pannarunothai, S., Nopkesorn, T.
-
5.Casemix Classification Payment for Sub-Acute and Non-Acute Inpatient Care, Thailand
  Journal of The Medical Association of Thailand. 93(7): 849-859. july 2010
  Orathai Khiaocharoen, Supasit Pannarunothai, Chairoj Zungsontiporn, Wachara Riewpaiboon
-
6.Eye diseases associated with obstructive sleep apnea syndrome in an Asian population
  Asian Biomedicine. 4(4): 645-650. August 2010
  Parima Hirunwiwatkul, Vilavun Puangsricharern, Nisa Sothornwit, Prin Rojana Pongpun, Jeerawat Sawatdiwithayayong, Prakobkiat Hirunwiwatkul
-
7.Knowledge, Attitudes and Practices about Pap Smear among Medical Workers in a Thai University Hospital
  Asian Pacifc Journal of Cancer Prevention. 11(6): 1727-1730 2010
  Shina Oranratanaphan, Patcharada Amatyakul, Kanokwan Iramaneerat, Suchila Srithipayawan
-
8.A blood transfusion leading to misdiagnosis of beta-thalassaemia carrier status.
  Blood Transfusion.. 8(1): 69-70. January 2010
  Wong P, Tapprom A, Jermnim N, Charoenporn P, Kanthiyawong S.
-
9.Comparison of neuraminidase activity of influenza A virus subtype H5N1 and H1N1 using reverse genetics virus
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 41(3): 562-569. May 2010
  Rawangkhan A, Sanguansermsri D, Suwannakhon N, Pongcharoen S, Pensuwan P, Chamnanpood C, Chamnanpood P, Sanguansermsri P
-
10.Photo-Aging: A Literature Review
  Journal of The Medical Association of Thailand. 93(6): 753-757. June 2010
  Wikunda Limpiangkanan MD*,
-
11.Risk Factors for Development of Asthma in Thai Adults in Phitsanulok: A University-based Study
  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 28: 23-28. March 2010
  Suwannee Uthaisangsook
-
12.The prevalence of unrecognized congenital heart disease among healthy elementary school students in northern thailand
  Asian Biomedicine. 4(1): 171-175. February 2010
  Jarun Sayasathid, Pentip Supachokchaipattana, Kraminee pipatvech, Kanchapan Sukonpan, Naraporn somboonna, Supasit Pannarunothai
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(9)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Chest X-Ray Interpretation by Medical Students between the Traditional Instructions versus Integrated Instructions, Uttaradit Medical Education Center
  Buddhachinaraj Medical Journal. 27(2): 147-157. may-august 2010
  Titaree Suwannalai, Sutathip Pongcharoen, Kanda Saksornchai, Jirapa Khampisut
-
2.ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองรายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. 4(2): 202-218. กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
  ชินภัทร์ จิระวรพงศ์
-
3.การติดเชื้อแบบแอบแฝงของคลามัยเดียที่ก่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  พุทธชินราชเวชสาร. 27(3): 519-525. กันยายน - ธันวาคม 2553
  นราพร สมบูรณ์นะ, วศ.ด. (สาขาวิศวกรรมชีวภาพ), กัญจน์พรรณ์ สคนธ์พนธ์, พ.บ. ,จรัญ สายะสถิตย์,พ.บ.
-
4.ความผิดปกติของขั้วประสาทตาโดยใช้ Moorfields regression analysis (MRA) และ Glaucoma probability scoring system (GPS) ของ confocal laser scanning ophthalmoscopy ในผู้ป่วยต้อหินระยะเริ่มต้น
  จักษุเวชสาร. 24(2): 114-119. กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
  ฉัตรมงคล พรวนเจริญ, พ.บ., บุญชัย หวังศุภดิลกล, พ.บ.
-
5.ภาวะเส้นเลือดดำใหญ่จอประสาทตาอุดตัน (CRVO) ในผู้ป่วยชายวัยทองที่ได้รับยาฮอร์โมนเพศชาย (testosterone)
  จักษุเวชสาร. 24(2): 127-132. กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
  จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง,พ.บ., รวิสุต เดียวอิศเรศ, พ.บ.
-
6.Intraductal Carcinoma with Microinvasion Arising in Fibroadenoma: A Case Report.
  Asian Archives of Phatology. 22(8): 12-15. 1 2010
  Ratirath Samol, Thiwaporn Thesawadwong
-
7.IgA Nephropathy in Ramathibodi Hospital and a Proposed Classification.
  Asian Archives of Phatology. 22(8): 6-11. 1 2010
  La-or Chompuk, Panas Chalermsanyakorn.
-
8.ผลการผ่าตัดหัวใจในระยะเวลา 5 ปี ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก
  พุทธชินราชเวชสาร. 27(1): 5-14. มกราคม-เมษายน. 2553
  จรัญ สายะสถิตย์, จันทรัสม์ เชียงคำ, ภาวินี เภารอด, สุวรรณา ภู่ทิม
-
9.การพัฒนานักวิจัย: แนวทางที่เป็นไปได้ (Review article)
  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 1(5): 59-70. มกราคม-มิถุนายน 2553
  ปรารถนา เอนกปัญญากุล
-

เผยแพร่ระดับนานาชาติ(7)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ระบบติดตามแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  The 9th International Conference on e-Business (iNCEB2010) November 18th-19th,2010
  พูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร และ อรสา เตติวัฒน์
-
2.Enhancing patient care via a pharmacist-managed warfarin with multidisciplinary team.
  10th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP 2010). July 9-12,2010 Singapore
  Kriket B, poowarattanawiwit Y, Kitikannakorn N.
-
3.Innitiation of pharmacy service in providing support for smoking cessation in a teaching hospital.
  10th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP 2010). July 9-12,2010 Singapore
  Thananithisak C, Thananithisak P, Kitikannakorn N.
-
4.The Role of hospital pharmacist to supporting and sustainable pharmacy education: case of pharmacy service in the teaching hospital thailand.
  2010 National Medicines Symposium (NMS) in Melbourne ออสเตรเลีย 26-28 May 2010
  Kwanchanok Arewong, Nisa Wangruaengsatit andNantawarn Kitikannakorn.
-
5.Role of pharmacist in medication errors detection, a study of teaching hospital in thailand.
  2010 National Medicines Symposium (NMS) in Melbourne ออสเตรเลีย 26-28 May 2010
  Nisa Wangruaengsatit, Kwanchanok Arewong andNantawarn Kitikannakorn .
-
6.The role of hospital pharmacist to support pharmacy education: case of drug safety system in primary care unit in Thailand.
  การประชุม Hong Kong Pharmacy Conference 2010, 23-24 January 2010. Hong Kong
  Nantawarn Kitikannakorn, Chaiwat Booranachonapa, Salinee Chaiveerathai, Duangdao Wongjumpa, Ajaree Rasamee, Supawan Pongpattanawut.
-
7.THE PREVALENCE OF UNRECOGNIZED CONGENITAL HEART DISEASE AMONG THE ELEMENTARYT SCHOOL STUDENTS IN NORTHERN THAILAND.
  The 3rd Congress of Asia-Pacific Pediatric cardiac society (APPCS). 5 - 10 July 2010 Disney Resort, Chiba Japan
  Engcanit Cholkraisuwat, Yuthapong Buddharaksa, Jarun Sayasathid.
-

เผยแพร่ระดับชาติ(2)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Five outcome following cardiac surgery in the Naresuan University Hospital, Phitsanulok.
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคมศัลยศาสตร์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24.
  จรัญ สายะสถิตย์.
-
2. Management of mediastinal teratoma in a neonate with acute respiratory failure
  35 th RCST Annual Scientific Meeting of the Royal College of Surgeons of Thailand jointly held with The poyal Australasian College of Surgeons. July 25-28, 2010 Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand.
  Jarun Sayasathid, Siraphop Thapmaogkol, Kanchapan Sukonpan, Naraporn Somboonna, Yuthapong Buddharadsa
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th