หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2009 (2552)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(10)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.The Mortality Rate after Thromboembolism Prophylaxis in the Hip Fracture Surgery
  Journal of The Medical Association of Thailand. 92(s6): 115-119 2009
  Thanainit Chotanaphuti MD,Aekachai Jareonarpornwatana MD, Artit Laoruengthana MD
-
2.The Epidemiology of Sports Injury during the 37th Thailand National Games 2008 in Phitsanulok
  Journal of The Medical Association of Thailand. 92(s6): 204-210 2009
  Artit Laoruengthana MD,Paisan Poosamsai MPH, Tharinee Fangsanau RN,Pattrawan Supanpaiboon RN, Kasame Tungkasamesamran MD
-
3.Serum Level of Soluble Intercellular adhesion molecule-1 Correlates with pulmonary Arterial Pressure in children with Congenital Hearth Disease
  Pediatr Cardiol. 30: 472-476 2009
  Kanrawee sungprem, Apichai khongphatthanayothin, Patchara kiettisanpipop, Pairoj chotivitayatarakorn, Yong poovorawan and Pornthep lertsapcharoen
-
4.Primary Torsion of the Greater Omentum: Report of a Case
  Journal of The Medical Association of Thailand. 92(5): 691-693. MAY 2009
  Sathon Thum-Umnuaysuk MD
-
5.Cleansing lotion containing tamarind fruit pulp extract. III. Study of lightening efficacy and skin irritation on Asian skin type
  ScienceAsia. 35(1): 24-30. MAR 2009
  Maenthaisong R, Chaiyakunapruk N, Warnnissorn P, et al.
-
6.Factors influencing health information technology adoption in Thailand's community health centers: Applying the UTAUT model
  International Journal of Medical Informatics. 78(6): 404-416. JUN 2009
  Kijsanayotin B, Pannarunothai S, Speedie SM
-
7.Profile of Hospital Charges for Chronic Conditions by Health Status and Severity Level: A Case Study of 4 Provinces in Thailand
  Asia-Pacific Journal of Public Health. 21(2): 196-204. APR 2009
  Thanapop S, Pannarunothai S, Chongsuvivatwong V
-
8.Clinical Comparison between Six-Strand Hamstring Tendon and Patellar Tendon Autograft in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Prospective, Randomized Clinical Trial
  Journal of The Medical Association of Thailand. 92(4): 491-497. APR 2009
  Artit Laoruengthana MD, Somsak Pattayakorn MD, Thanainit Chotanaputhi MD, Arkaphat Kosiyatrakul MD
-
9.Unrecognized Congenital Heart Disease among Thai Children
  Journal of The Medical Association of Thailand. 92(3): 356-359. MAR 2009
  Sayasathid J, Tantiwongkosri K, Somboonna N.
-
10.Interleukin-17 increased progesterone secretion by JEG-3 human choriocarcinoma cells.
  American Journal of Reproductive Immounology. 61(4): 261-264. ARP 2009
  Pongcharoen S, Supalap K.
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(7)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ผลของกลุ่มพัฒนาตนเองแบบมาราธอนต่อสุขภาพจิตและความเชื่ออำนาจภายในตนของนิสิตแพทย์
  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 54(4): 375-384. ตค.-ธค. 2552
  นันท์ชัตสัณท์ สกุลพงศ์, น้ำทิพย์ ทับทิมทอง, สุกัญญา รักษ์ขจีกุล
-
2.เดินจงกรม: สิ่งดี ๆ เพื่อสุขภาพ
  พุทธชินราชเวชสาร. 26(3): 302-311. กย.-ธค. 2552
  นพ.ชินภัทร์ จิระวรพงศ์
-
3.คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
  พุทธชินราชเวชสาร. 26(3): 216-228. กย.-ธค. 2552
  จรัญ สายะสถิตย์,วันดี เครือยา, สุวรรณา ภู่ทิม, ภาวินี เภารอด, ธงวิไล กันทะสอน
-
4.การประเมินกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาจักษุวิทยาโดยนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร
  พุทธชินราชเวชสาร. 26(3): 260-266. กย.-ธค. 2552
  พญ.หญิง สุพัฒนวงศ์
-
5.Giant frontal skull base Schwannoma: a case report
  Songklanagarind Medical Journal. 27(5): 429-434. กย.-ตค. 2552
  รศ.พญ.วาณีรัตน์ กาฬสีห์
-
6.สถานการณ์การดำเนินงานและการประเมินผลลัพธ์ของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในประเทศไทย
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 18(4): 475-488. กค.-สค. 2552
  อรทัย เขียวเจริญ, วัชรา ริ้วไพบูลย์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, ลัดดาวัลย์ เรียบร้อย
-
7.ทักษะด้านหัตถการในเวชปฏิบัติของบัณฑิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
  พุทธชินราชเวชสาร. 26(1): 44-52. มค.-เมษ. 2552
  ปานจิต วรรณภิระ, วิโรจน์ วรรณภิระ
-

เผยแพร่ระดับนานาชาติ(2)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.The Prevalence of Unrecognized Conginatal Hearth Disease among the elementary student in Northern Thailand.(Oral Presentation)
  1st International Conference on Health Services Delivery Mannagement
  Engcanit Cholkraisuwat, Yuthapong Buddharaksa, Jarun Sayasathid
-
2.Dexmedetomidine attenuates the hyperdynamic cardiovascular responses to endotracheal intubation in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery
  The 16th ACA and 7th NCIC, Sutera Harbour Resort, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. 2nd-5th July 2009
  Inthiporn Kositanurit, Pornswan Ngamprasertwong, Pavena Bunburaphong, Wacharin Sindhvananda
-

เผยแพร่ระดับชาติ(1)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.การจัดการขยะติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในจังหวัดตาก
  การประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2552 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th