หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2007 (2550)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(6)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Reliability and Validity of the Thai Version of the Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)
  Journal of The Medical Association of Thailand. 90(11): 2487-2493. NOV 2007
  Bupawan Phuaphanprasert DDS, MBA, Manit Srisurapanont MD, Chatchawan Silpakit MD, PhD, Supasit Pannarunothai MD, PhD, Pichet Udomratn MD, Alan Geater PhD, Prayad Prapaphom RN
-
2.Case report เรื่อง Intracerebral Hemorrhage after Lung Lobectomy in Patient with Congenital pulmonary arterovenous malformation (AVM)
  Siriraj Medical Journal. 59(5): 245-247. JUL-AUG 2007
  Jarun Sayasathid, M.D.
-
3.Case report เรื่อง Septo-Optic Dysplasia Associated with Abnormal Pubertal Development (SOD)
  Journal of The Medical Association of Thailand. 90(6): 1239-1243. JUN 2007
  Patcharada Amatyakul MD, Tawiwan Panthasri MD, Teraporn Vutyavanich MD
-
4.JEG-3 Cell Culture Supernatants Cause Reduced Interferon-? and Interleukin-17 Production in Mixed-Lymphocyte Reactions.
  American Journal of Reproductive Immounology. 57(3): 227-231. MAR 2007
  Pongcharoen S, Niumsup PR, Sanguansermsri D
-
5.Interleukin-17 expression in the human placenta.
  Placenta. 28(1): 59-63. JAN 2007
  Pongcharoen S, Somran J, Sritippayawan S, et al.
-
6.Prevalence of asthma, rhinitis, and eczema in the university population of Phitsanulok, Thailand
  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 25(2-3): 127-132. JUN-SEP 2007
  Uthaisangsook S
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(12)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ข้อแนะนำในการใช้วัคซีนฮิวแมนแพ็พพิโลมาสี่สายพันธุ์
  พุทธชินราชเวชสาร. 24(2): 213-221. May-August 2007
  พิริยา นฤขัตรพิชัย
-
2.ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังส่วนล่าง/สะโพก/ขา ในบุคลากรโรงพยาบาล
  พุทธชินราชเวชสาร. 24(2): 181-186 2550
  ปานจิต วรรณภิระ, พ.บ. วิโรจน์ วรรณภิระ, พ.บ. กัญญารัตน์ ค้ำจุน, วท.บ.
-
3.ต้นทุนและประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินจังหวัดพิษณุโลก
  พุทธชินราชเวชสาร. 24(2): 230 2007
  ทองพูล แต้สมบัติ, พย.บ., ส.ม. อรทัย เขียวเจริญ, พย.บ., กศ.ม. ,ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, พ.บ., Ph.D.
-
4.ผลของการออกกำลังกายแบบเดินเร็วอย่างมีแบบแผนต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน. 1(2): 17-29 2007
  ทัศนีย์ บุญอริยเทพ, นงนุช โอบะ, ศิริเกษม ศิริลักษณ์
-
5.ปัจจัยทำนายอนาคตการสูบบุหรี่ของนักศึกาาอาชีวิศึกษา จังหวัดพิษณุโลกปี 2548
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 16(1). มค.-กพ. 2550
  สุกัญญา พงศ์ประภาอำไพ, ลัญจกร โกศัย, กฤษณา พิทักษ์ธานิน, จิราพร อภิวัฒนกุล, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
6.การซื้อบริการสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 16(2). มีค.-เมษ. 2550
  วินัย ลีสมิทธิ์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
7.ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลบัญชีเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับจังหวัด
  วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 37(2): 112-127 2550
  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
8.ต้นทุนบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสถานพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย
  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 15(1): 11-21 2550
  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
9.ต้นทุนต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ: กรณีศึกษาศูยบ์สุขภาพชุมชนที่มีต้นทุนร่วมของเทศบาลโรงพยาบาลศูนย์และมหาวิทยาลัย
  พุทธชินราชเวชสาร. 24(1): 73-81 2550
  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
10.การวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายระบบบริการสุขภาพสำหรับคนพิการเพื่อเป็นข้อเสนอในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพคนพิการในระดับปฐมภูมิ
  วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 21(3): 62-79 2550
  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
11.การศึกษาความชุกของโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ของจังหวัดสุโขทัย
  จักษุธรรมศาสตร์. 2(2): 6-11. กค.-ธค. 2550
  พญ.รสสุคนธ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ และคณะ
-
12.ความแม่นยำของการตรวจคัดกรองเพื่อหาภาวะกระดูกสันหลังคด (Diagnostic accuracy of common screening test for scoliosis screening)
  สงขลานครินทร์เวชสาร. 25(3): 185-189. พค.-มิย. 2550
  มณฑล กาฬสีห์, วีรวัตร แสนบุญเลิง, จริยาพร ดอนอ่อนสา, วาณีรัตน์ กาฬสีห์.
-

เผยแพร่ระดับนานาชาติ(2)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.High-dose therapy with hematopoietic stem cell transplantation for patients with non-Hodkin's lymphoma and central nervous system involvement.
  Pan pacific Lymphoma Conference ณ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริการ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึง 15 มิถุนายน 2550. (Poster presentation).
  ผศ.นพ.พีระพล วอง.
-
2.Solid Aneurysmal bone cyst of the carpal bones.
  14th International symposium on Limb Salvage ณ เมืองฮัมบวร์ก เยอรมนี ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2550. (Poster presentation).
  Galassi M., Galassi W., Sittichaiyakul P., Chitpakdee S.
-

เผยแพร่ระดับชาติ(3)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Intracranial Meningeal Disease: Comparison of Contrast-Enhanced MR Imaging with Fluid-Attenuated Inversion Recovery and Fat-Suppressed T1-Weighted Sequences.
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550. พิษณุโลก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.ได้รับคัดเลือกเป็น 80 ผลงานวิจัย(Poster presentation).
  Galassi W, Phuttharak W, Hesselink JR, et al.
-
2.JEG-3 Cell Culture Supernatants Cause Reduced Interferon-? and Interleukin-17 Production in Mixed-Lymphocyte Reactions.
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550. พิษณุโลก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.ได้รับคัดเลือกเป็น 80 ผลงานวิจัย(Poster presentation).
  Pongcharoen S, Niumsup P, Sanguansermsri D.
-
3.Interleukin-17 expression in the human placenta.
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550. พิษณุโลก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.ได้รับคัดเลือกเป็น 80 ผลงานวิจัย(Poster presentation).
  Pongcharoen S, Somran J, Sritippayawan S, et al.
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th