หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2006 (2549)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(5)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Interleukin-17 expression in the human placenta (meeting abstract)
  Tissue Antigens. 68(4): 360. OCT 2006
  Searle RF, Pongcharoen S
-
2.Hospital-Acquired Anemia (ภาวะโลหิตจางที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล).
  Journal of The Medical Association of Thailand. 89(1): 63-67. JAN 2006
  Wong P, Intragumtornchai T.
-
3.RISK OF A COUPLE HAVING A CHILD WITH SEVERE THALASSEMIA SYNDROME, PREVALENCE IN LOWER NORTHERN THAILAND.
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 37(2): 366-369. MAR 2006
  Wong P, Thanormrat P, Srithipayawan S, Jermnim N, Niyomthom S, Nimnuch N, Sanguansermsri T.
-
4.The effect of interleukin-17 on the proliferation and invasion of JEG-3 human choricarcinoma cells.
  American Journal of Reproductive Immounology. 55(4): 291-300. APR 2006
  Pongcharoen S, Niumsup P, Sanguansermsri D, et al.
-
5.Case report เรื่อง Paraplegia after Thoracotomy for Division and Suture Patent Ductus Arteriosus (PDA)
  Journal of The Medical Association of Thailand. 89(12): 2142-2144. DEC 2006
  Jarun Sayasathid MD, Naraporn Somboonna MSc, Chun Numchaisiri
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(3)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.พัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
  พุทธชินราชเวชสาร. 23(2): 196-206 2549
  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
2.รายงานผู้ป่วย b-thalassemia/Hemoglobin E 5 ราย ซึ่งมีปริมาณ Hemoglobin F น้อย (b--thalassemia/Hemoglobin E with Low Hemoglobin F:Report of 5 Cases).
  วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 16(4): 323-326. ตค.-ธค. 2549
  พีระพล วอง, ปริศนา เจริญพร, แน่งน้อย เจิมนิ่ม และต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี.
-
3.A Retrospective Prevalence Study of Scoliosis in Thai Adolescents.
  The Thai Journal Of Orthopaedic Surgery. 31(1): 32-35. MAR 2006
  Waneerat Galassi, M.D., Weerawat Sanboonlerng, B.Sc. Radio Tech, Jariyaporn Dononsa, B.Sc.Radio Tech, Monton Galassi, M.D.
-

เผยแพร่ระดับชาติ(5)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้า ธาลัสซีเมีย ในเขตจังหวัดพิษณุโลก.
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2549. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. ( Poster presentation ).
  สายศิริ มีระเสน, พีระพล วอง และคณะ.
-
2.ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ (Open Heart Surgery) ณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2549. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. (Poster presentation ).
  จรัญ สายะสถิตย์.
-
3.การศึกษาความพึงพอใจของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อ เข้ารับการศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระดับปริญญาตรี ระจำปีการศึกษา 254 8 ต่อการบริการตรวจร่างกายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร.
  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2549 . พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. ( Poster presentation ).
  สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์ .
-
4.การจำแนกดัชนีมวลกายของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อ เข้ารับ การศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2548 .
  นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2549. พิษณุโลก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ( Poster presentation ).
  สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์ .
-
5.การจำแนกดัชนีมวลกายของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการศึกษาใน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2546-2549 .
  ในงานมหกรรมศูนย์สุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2. พิษณุโลก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. (Poster presentation ).
  สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์ , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ และปรารถนา เอนกปัญญากุล.
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th