หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2005 (2548)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(6)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Detecting Adverse Events in Thai Hospitals Using Medical Record Reviews:Agreement among Reviewers
  Journal of The Medical Association of Thailand. 88(10): 1412-1418. OCT 2005
  Pattapong Kessomboon, MD,Supasit Panarunothai, MD, Pradit Wongkanaratanakul, MD
-
2.Intracranial meningeal disease: Comparison of contrast-enhanced MR imaging with fluid-attenuated inversion recovery and fat-suppressed T1-weighted sequences
  American Journal of Neuroradiology. 26(3): 553-559. MAR 2005
  Galassi W, Phuttharak W, Hesselink JR, et al.
-
3.Priorities for research to take forward the health equity policy agenda
  Bulletin of The World Health Organization. 83(12): 948-953. DEC 2005
  Ostlin P, Braveman P, Dachs JN, et al.
-
4.An evidence-based approach to benchmarking the fairness of health-sector reform in developing countries
  Bulletin of The World Health Organization. 83(7): 534-540. JUL 2005
  Daniels N, Flores W, Pannarunothai S, et al.
-
5.Anorectal Malignant Melanoma: Report of Two Cases From Buddhachinnaraj Hospital
  Journal of The Medical Association of Thailand. 88(8): 1128-1133. AUG 2005
  Julintorn Somran, MD, Samornmas Kanngurn, MD, Suchat Porncharoenpong, MD, Ongart lertkajornsin, MD
-
6.Primary Peritoneal Adonosarcoma with Stromal Overgrowth and Fetal Type Cartilage: A case Report and Literature Review.
  Journal of The Medical Association of Thailand. 88(6): 849-854. JUN 2005
  Samornmas Kanngurn, MD, Julintorn Somran, MD, Chartchai Art-ong, MD, Wisut Lamlertthon, MD, Suchat Porncharoenpong, MD
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(6)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของครัวเรือนไทย: รายงานผลการสำรวจครัวเรือนซ้ำ 2546/2544
  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 12(2): 29-47 2548
  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
2.แบบจำลองการจัดสรรงบประมาณของสถานีอนามัยในจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 14(3): 495-505 2548
  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
3.ความถูกต้องของการค้นหาคนจนด้วยข้อมูลลักษณะครัวเรือน
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 14(2): 275-286 2548
  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
4.กลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอก : ความเป็นไปได้จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 14(1): 233-242 2548
  นิลวรรณ อยู่ภักดี, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
5.การควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์จังหวัดพิษณุโลก ปี 2543-2547
  พุทธชินราชเวชสาร. 22(2): 209-222 2548
  สิรินาฏ นิภาพร, ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, พ.บ.,ปร.ด. (การวางแผนและการคลังสาธารณสุข), พีระพล วอง, พ.บ.
-
6.ต้นทุนบริการผู้ป่วยแยกตามประเภทสิทธิของโรงพยาบาลพุทธชินราช
  พุทธชินราชเวชสาร. 22(2): 117-126 2548
  กนกพร สุรณัฐกุล, บช.ม., ศิรัตน์ สนชัย, บช.ม., ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, พ.บ., ปร.ด. (การวางแผนและการคลังสาธารณสุข)
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th