หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2004 (2547)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(4)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Universal health coverage in Thailand: ideas for reform and policy struggling
  Health Policy. 68(1): 17-30. APR 2004
  Pannarunothai S, Patmasiriwat D, Srithamrongsawat S
-
2.Placental Fas and Fas Ligand Expression in Normal Early, Term and Molar Pregnancy.
  Placenta. 25(4): 321-330. APR 2004
  Pongcharoen S, Searle RF, Bulmer JN
-
3.Hydatidiform Mole Pregnancy : Genetics and Immunology.
  Siriraj Hospital Gazette. 56(7): 382-388. JUL 2004
  PONGCHAROEN, S.
-
4.No evidence for apoptosis of decidual leucocytes in normal and molar pregnancy : implications for immune privilege.
  Clinical and Experimental Immunology. 138(2): 330-336. NOV 2004
  Pongcharoen S, Bulmer JN, Searle RF
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(3)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ระบบการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคสำหรับผู้ป่วยนอก
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 13(4). กค.-สค. 2547
  นิลวรรณ อยู่ภักดี, ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
-
2.การใช้เครื่องวัดทางจิตเวช : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสวนปรุง
  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 49(2): 125-145 2547
  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
3.ความชุกของพาหะธาลัสซีเมียจากการตรวจคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์ในเขตจังหวัดพิษณุโลก.
  วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 14(3): 181-186 2547
  พีระพล วอง พิริยา ถนอมรัตน์ สุชิลา ศรีทิพยวรรณ ประวิทย์ เตติวัฒน์ แน่งน้อย เจิมนิ่ม สุขุมาล นิยมธรรม หนึ่งฤทัย นิ่มนุชและ ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี.
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th