หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2003 (2546)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(1)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Negative regulation of interleukin-12 production by a rapamycin-sensitive signaling pathway: A brief communication
  Experimental Biology and Medicine. 228(9): 1023-1027. OCT 2003
  Uthaisangsook S, Day NK, Hitchcock R, et al.
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(4)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.ความชุกของภาวะยีนแฝงของธาลัสซีเมียแอลฟาในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  พุทธชินราชเวชสาร. 20(1). มค.-เมษ. 2546
  พิริยา ถนอมรัตน์, วิโรจน์ วรรณภิระ, สุชิลา ศรีทิพยวรรณ, อรพินท์ บุญเอี่ยม
-
2.การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 12(3). พค.-มิย. 2546
  พิริยา ถนอมรัตน์, สุชิลา ศรีทิพยวรรณ, วิโรจน์ วรรณภิระ, อรพินทร์ บุญเอี่ยม ต่อพงษ์สงวนเสริมศรี
-
3.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการปฏิรูปสุขภาพในประเทศไทย: ทางเลือกสำหรับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 12(1). มค.-กพ. 2546
  วินัย ลีสมิทธิ์, ศุภสิทธิ์ พรรณรุโรทัย
-
4.ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษาสามจังหวัด จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพ
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 12(5). กย.-ตค. 2546
  นิลวรรณ อยู่ภักดี, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th