หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2002 (2545)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(1)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.Innate immunity and its role against infections
  Annals of Allergy Asthma&Immunology. 88(3): 253-264. MAR 2002
  Uthaisangsook S, Day NK, Bahna SL, et al.
-

ตีพิมพ์ระดับชาติ(5)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.งบประมาณในการดำเนินนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า:จุดอ่อนของที่มา 1,202 บาทต่อคนต่อปี
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 11(1). มค.-กพ. 2545
  อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ,ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
-
2.การเขียนตัวห้อย
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 11(1). มค.-กพ. 2545
  อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ,ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
-
3.กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : สถานการณ์ณ์และองค์ความรู้ในปี 2544
  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 11(5). กย.-ตค. 2545
  ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
-
4.ต้นทุนรายวันของกลุ่มผู้ป่วยวันนอนสั้นและนานเกินเกณฑ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
  พุทธชินราชเวชสาร. 19(3). กย.-ธค. 2545
  นิลวรรณ อยู่ภักดี,ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-
5.การประกันสุขภาพถ้วนหน้า : การศึกษาความเป็นไปได้ ค่าใช้จ่ายและนัยต่อการคลังรัฐบาล
  วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์. 20(2-3): 21-64 2545
  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
-

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th