หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2020 (2563)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(7)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.The utility of histopathological features predicting microsatellite high (MSI-H) colorectal cancer in a limited setting. (Research Article)
  International Journal of Clinical and Experimental Medicine. 13(3): 1878-1887. March 2020
  Sukanya Horpaopan, Julintorn Somran
JCR(2018) = 0.181
SJR(2018) = Q3
2.Decreasing thickness and remodeling of ligamentum flavum after oblique lumbar interbody fusion (research article)
  Neuroradiology. 62: 1-8. April 2020 (online)
  Akaworn Mahatthanatrakul, Hyeun Sung Kim, Guang-Xun Lin & Jin-Sung Kim
JCR(2018) = 2.504
SJR(2018) = Q1
3.Quality of gout care in the emergency departments: a multicentre study (Research Article)
  BMC Emergency Medicine. 20(27): 1-11. April 2020
  Patapong Towiwat, Pariwat Phungoen, Kitti Tantrawiwat, Pavita Laohakul, Duangkamol Aiewruengsurat, Chokchai Thanadetsuntorn, Nopparat Ruchakorn, Passagorn Sangsawangchot & Bodin Buttham
SJR(2018) = Q1
4.Changes in plasma aldosterone level after weight loss by bariatric surgery in morbidly obese patients (Research article)
  BMC Endocrine Disorders. 20(45): 1-6. April 2020
  Preaw Suwannasrisuk, Patchaya Boonchaya-anant, Natnicha Houngngam, Suthep Udomsawaengsup & Sarat Sunthornyothin
SJR(2018) = Q2
5.Convexity subarachnoid hemorrhage in lobar intracerebral hemorrhage: A prognostic marker. (Original Article)
  Neurology. 94(9). March 2020
  Nicolas Raposo, Andreas Charidimou, Duangnapa Roongpiboonsopit, Michelle Onyekaba, M. Edip Gurol, Jonathan Rosand, Steven M. Greenberg, Joshua N. Goldstein, Anand Viswanathan
SJR(2018) = Q1
6.Preexisting Corneal Astigmatism in Thai Ageing Population: A Community-Based Study.(Original Article)
  Journal of the Medical Association of Thailand. 103(1): 64-68. January 2020
  Khotcharrat R, Sutheerawatananonda M , Tantichariyangkul P
SJR(2018) = Q3
7.Contamination Rate of Burnt Necrotic Tissue after Electrocoagulation in Total Knee Arthroplasty. (Original Article)
  Clinics in Orthopedic Surgery. 12(1): 43-48. March 2020
  Piti Rattanaprichavej, Artit Laoruengthana, Monton Galassi, Santi Weerakul and Supachok Rasamimongkol
SJR(2018) = Q2

ตีพิมพ์ระดับชาติ(2)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.การศึกษาย้อนหลังประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาอิมมาตินิบในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารระยะลุกลามที่ผ่าตัดไม่ได้หรือมีการกระจายของโรค (นิพนธ์ต้นฉบับ)
  ศรีนครินทร์เวชสาร. 35(2): 167-172. มีนาคม-เมษายน 2563
  ขวัญจิต ด่านวิไล, อัจฉราพรรณ รินทร์ทา, อัฐภิญญา มณฑา, วิทวัส จิตต์ผิวงาม, กมลวิภา จิตรเจริญ
TCI1(2561) = 0.098
2.ประสิทธิผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดของคลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (บทความวิจัย)
  วารสารพยาบาลทหารบก. 21(1): 255-261. มกราคม - เมษายน 2563
  ภาวินี เภารอด, วีระพงษ์ ชิดนอก, จรัญ สายะสถิตย์
TCI1(2561) = 0.097

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th