หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::

คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

ประจำปี 2021 (2564)
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(2)
ลำดับ
ผลงาน
หมายเหตุ
1.High mRNA expression of GABA receptors in human sperm with oligoasthenoteratozoospermia and teratozoospermia and its association with sperm parameters and intracytoplasmic sperm injection outcomes(Original Article)
  Clinical and Experimental Reproductive Medicine. 48(1): 50-60. March 2021
  Paweena Kaewman, Sutisa Nudmamud-Thanoi, Patcharada Amatyakul, Samur Thanoi
SJR(2019) = Q2
2.Outcomes of combined gonioscopy-assisted transluminal trabeculotomy and goniosynechialysis in primary angle closure: a retrospective case series
  International Ophthalmology: 1-9. January 2021
  Tanate Chira-adisai*, Kazuhiko Mori, Akane Kobayashi, Morio Ueno, Yoko Ikeda, Chie Sotozono & Shigeru Kinoshita
JCR(2019) = 1.314
SJR(2019) = Q2

***หมายเหตุ
1. JCR (2014) หมายถึง ค่า impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
2. SJR (2014) หมายถึง ค่า Quartile จากฐานข้อมูล SCimago Journal Rank (SJR)
3. TCI 1 (2557) หมายถึง ค่า impact factor กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

งานวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-7903, 0-5596-7928 โทรสาร 0-5596-7943
email : tinnakornh [at] nu.ac.th