หน้าหลัก
 :: คณะแพทยศาสตร์ ::
 :: งานวิจัย ::
 :: สถิติโครงการวิจัย ::
 :: บทความเผยแพร่ ::
 :: VLC Med.Ed.,NU ::
 :: จรรยาบรรณนักวิจัย ::
ผลงานวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับ
ผลงาน
นักวิจัย
หมายเหตุ
1การศึกษาคุณภาพชีวิตและความซึมเศร้าของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลกสุวรรณา ภู่ทิม และคณะ2552
2การศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการเสนอหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปิยนันท์ จงกล้าหาญ2552
3การศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการงานธุรการภายในคณะแพทยศาสตร์ปิยนันท์ จงกล้าหาญ2550
4การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหน่วยไตเทียมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Quality of life in Hemodialysis Patients in Naresuan University Hospital)สกุณา ระเวกโฉม2550
5รูปแบบและช่องทางการสื่อสารของทีมผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2550ขนิษฐา เมฆอรุณกมล
วันดี ทับทิม
2550
6ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกชุมชนนักวิจัยมือใหม่ต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรงานวิจัย สำนักงานประกันคุณภาพและวิจัย2550
7การศึกษาความพึงพอใจของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อ เข้ารับการศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2549 ต่อการบริการตรวจร่างกายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรผศ.นพ.สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์2549
8การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะติดเชื้อ ประเภทสารคัดหลั่งโดยการใช้ถุงเก็บสารคัดหลั่งชนิดใช้แล้วทิ้ง และการใช้เครื่อง The Universal Washer Disinfector.(The Comparison of the costs for waste disposal using Disposable Bag and The Universal Washer)ผศ.นพ.สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์
ร.ต.อ.หญิง กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
2549
หน่วยวิจัย ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-5020, โทรสาร 0-5596-5021

Free counter and web stats