คำค้น

ปีที่เผยแพร่บทความ
2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003 : 2002

>> นโยบาย <<
 

1. สนับสนุนแหล่งทุนวิจัยภายใน และส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก

2. สนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์  และสาธารณสุข  มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อการพัฒนาการศึกษา  และพัฒนาประเทศ โดยร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนประชาคมท้องถิ่น

3. มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบค้น  การเผยแพร่  ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนต่อการวิจัย

4. มุ่งส่งเสริมอบรมศึกษาดูงานด้านการวิจัย  ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์  และบุคลากรให้มีความรู้  และสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย

5. ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย  เพื่อการเผยแพร่  และตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6. มุ่งพัฒนาแหล่งข้อมูลผลงานวิจัย  และการประเมินผลงานวิจัย


>> ภารกิจ <<
  1. มีการจัดสรรเงินงบประมาณรายได้เข้ากองทุนวิจัย เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากร แสวงหาทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กรต่างๆ ด้านการวิจัย  เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางการแพทย์ และสาธารณสุข

3. เพิ่มศักยภาพในการจัดระบบงานวิจัย  และพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนต่อการวิจัย

4. เพิ่มแรงจูงใจในการทำวิจัย  และเพิ่มจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่

5. กระตุ้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

6. รวบรวมผลงานการวิจัย  และประเมินผลการวิจัยที่มีประโยชน์ทางการแพทย์

>> ยุทธศาสตร์การวิจัย <<
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับและปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารและจัดการงานวิจัย
1.1 มีการจัดหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารและประสานงานวิจัยระดับคณะ
1.2 มีการทบทวนคณะกรรมการพิจารณาทุนของคณะ เพื่อการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการได้รับการพิจารณาทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความพร้อมของปัจจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
2.1 การพัฒนาคู่มืองานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อปรับปรุง/แก้ไข/จัดทำระเบียบ ประกาศ ด้านการบริหารการเงิน และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย
2.2 มีผลการติดตาม/ ประเมินผล การบริหารจัดการด้านการเงิน และงบประมาณ
2.3 มีระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
2.4 มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกองทุนในระดับดี-ดีมาก
2.5 มีการส่งเสริม/ สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุน เช่นครุภัณฑ์ อุปกรณ์การวิจัย แหล่งข้อมูลทางวิชาการตามความเหมาะสม
2.6 มีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยของคณะที่เป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนให้คณาจารย์ทุกคนทำวิจัย
3.1 มีการประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรมด้านการวิจัยที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3.2 มีการประชาสัมพันธ์เวทีวิชาการ และงานนเรศวรวิจัยในทุกๆ ปี
3.3 มีการสนับสนุนอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
3.4 มีระบบการจัดสรรทุนที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
3.5 มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งภายใน และภายนอกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3.6 มีฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดให้นิสิตทุกหลักสูตรทำการศึกษา/วิจัยโดยให้เป็นเงื่อนไขสำหรับการสำเร็จการศึกษา
4.1 มีการจัดสรรทุนวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนิสิตทุกระดับ
4.2 มีการประชาสัมพันธ์เวทีวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ของนิสิตทุกระดับ
4.3 การให้รางวัล/สดุดี นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัยดีเด่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้ข้าราชการ/พนักงาน (ที่ไม่ใช่อาจารย์) ทำการศึกษา/วิจัย เพื่อพัฒนางาน
5.1 มีการส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยสถาบันเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ใน
คณะแพทยศาสตร์
5.2 สนับสนุนให้มีการใช้วิจัยสถาบันเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพของคณะ (ความดีความชอบ)
5.3 ส่งเสริมให้มีจำนวนของนักวิจัยสถาบัน/ จำนวนผลงานวิจัยสถาบันที่เพิ่มขึ้น
5.4 มีการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
กำหนดให้มีกลไกลความรับผิดชอบ (responsibility) และรับผิดรับชอบ (accountability)
6.1 มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายของยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับคณะ (พ.ศ.2551-2554)
6.2 กระตุ้นให้มีการเพิ่มแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ผลักดันกลุ่มวิจัยเพื่อมุ่งสู่สาขาแห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center)
7.1 มีการสนับสนุนครุภัณฑ์/อุปกรณ์ การวิจัยสำหรับกลุ่มวิจัยที่มุ่งสู่สาขาแห่งความเป็นเลิศ
7.2 มีการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับกลุ่มวิจัยที่มุ่งสู่สาขาแห่งความเป็นเลิศ
7.3 มีการติดตามกลุ่มวิจัยให้มีการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด
7.4 กลุ่มวิจัยมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 บริหารจัดการผลงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์
8.1 สนับสนุนมีการสอนโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน Research-Based Learning
8.2 สนับสนุนให้งานวิจัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในวารสารที่ได้มาตรฐาน สกว./สมศ.สกอ.
8.3 สนับสนุนให้งานวิจัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นที่อยู่บนฐานข้อมูลระดับประเทศ/นานาชาติ
8.4 สนับสนุนให้งานวิจัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในภาคส่วนต่างๆ
8.5 สนับสนุนให้งานวิจัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ยุทธศาสตร์ที่
9 ส่งเสริมการทำงานในลักษณะเครือข่าย ทั้งในระดับภายในมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ
9.1 มีส่วนร่วมกับชุมชนนักบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
9.2 มีการสนับสนุนให้เป็นสมาชิกชุมชน/ กลุ่มนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
9.3 เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศที่มีการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม
9.4 เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม


งานวิจัย ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์
0-5526-1890 ต่อ 5020, โทรสาร 0-5526-1890 ต่อ 5021
© Copyright 2008, All Rights Reserved