นางสาวนิตยาแผ้วสูงเนิน 56343859
นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาคอมพิมเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส56
นายรัฐพล แฟงจันทร์ 56344023
นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาคอมพิมเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส56