WBI : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
   

 

มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
มลพิษทางดิน
มลพิษทางเสียง
ขยะมูลฝอย
 
แหล่งข้อมูล
SchoolNet
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ

 

 

 

ขยะหรือของเสีย แบ่งเป็น มูลฝอยธรรมดาทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยสด
เศษอาหาร กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และ
ของเสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล กาก
สารเคมี สารเคมีกำจัดแมลง กากน้ำมัน หลอดฟลูออเรสเซนต์
แบตเตอรี่ใช้แล้ว แหล่งกำเนิดของเสียที่สำคัญ ได้แก่ ชุมชน
โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรม

ผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย
ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน  สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14  
ล้านตันต่อปี  แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง
70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้างตาม
สถานที่ต่างๆหรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูก
ต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ

1. อากาศเสีย เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้งทำให้เกิด
ควันและสารมลพิษทางอากาศ
2. น้ำเสีย  เกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้น  เมื่อฝนตกจะ
เกิดน้ำเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำทำให้เกิด ภาวะมลพิษทางน้ำ
3.  แหล่งพาหะนำโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อทำ
ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
4. เหตุรำคาญและความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม่
หมดทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน

การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย
1.  ก่อนจะทิ้งขยะ หยุดคิดสักนิดว่าเราจะสามารถลด
ปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไหมมีแนวคิด
อยู่ 7R คือ
"        REFUSE  การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์
ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอื่น ๆ
"        REFILL การเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์น้อย
ชิ้นกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย
"        RETURN การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์
กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ
"        REPAIR การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ
"        REUSE การนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น
ใช้ถุง ผ้าไปช็อปปิ้งแทนถุงก๊อบแก๊บ
"        RECYCLE การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อ
การจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น บรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้ว
กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ
"        REDUCE การลดการบริโภคและหาทางเพิ่มประสิทธ
ิภาพการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
2. ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้
3. ควรมีการคัดแยกขยะและแยกทิ้งลงในถังรอง

-ถังสีเขียว รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถ
นำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้


-ถังสีเหลือง รองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้
เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ


-ถังสีเทา- ส้ม รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์
กระป๋อง ยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ


-ถังสีฟ้า รองรับขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ รีไซเคิลยาก แต่ไม่เป็นพิษ
เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อน
เศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร

กลับหน้าหลัก

 
Design 2008