WBI : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
   

 

มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
มลพิษทางดิน
มลพิษทางเสียง
ขยะมูลฝอย
 
แหล่งข้อมูล
SchoolNet
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ

 

 

 

มลพิษทางน้ำ(Water Pollution)

น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ นอกเหนือจากการอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจำวันแล้ว น้ำยังมีบทบาทสูงในการรังสรรค์อารยะธรรมความมั่น
คงและมั่งคั่งของสังคม  มนุษย์ชาติได้ประโยชน์มหาศาลจากทรัพยากรน้ำมา
โดยตลอด  แต่ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำ  และการเกิดมลพิษทางน้ำ
ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ  เนื่องจากผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ขาดความรับรู้และ
จิตสำนึกรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สถานการณ์ของ
ทรัพยากรน้ำอาจเกิดปัญหาใหญ่ถึงขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะในด้านการขาด
แคลนน้ำทั้งนี้เนื่องจาก
"  แนวโน้มที่จะเกิดภัยแล้งมากขึ้น
"  น้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ มีคุณภาพลดลง
"  การใช้น้ำฟุ่มเฟือยในกิจการต่าง ๆ อันได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การใช้น้ำในครัวเรือนและธุรกิจ บริการต่าง ๆ

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย
น้ำเสียจากชุมชนได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในชุมชน น้ำเสียนี้มีสกปรกในรูปของสารอินทรีย์สูง น้ำเสียจาก
อุตสาหกรรมได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขั้น
ตอนการล้างวัตถุดิบ  กระบวนการผลิตจนถึงการทำความสะอาดโรงงาน 
รวมทั้งน้ำเสียที่ยังไม่ได้รับการบำบัดหรือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วแต่
ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรมองค์ประกอบของน้ำทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำทิ้ง
ประเภทและขนาดของโรงงาน

น้ำเสียจากเกษตรกรรมได้แก่น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเพาะปลูก 
การเลี้ยงสัตว์ น้ำเสียจากการเพาะปลูกจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โปแตสเซียม และสารพิษต่างๆ ในปริมาณสูงส่วนน้ำเสียจากการ
เลี้ยงสัตว์จะพบสิ่งสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เป็นส่วนมาก

ผลกระทบของน้ำเสีย

"  มีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจ ไม่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้

"  เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำ และในบริเวณใกล้เคียงทำให้เสีย
ความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

"  เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและเป็นพาหนะนำโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช

"  ทำลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้ในการคมนาคมและ
แหล่งท่องเที่ยว

"  เป็นปัญหาต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา  ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพิ่มมากขึ้น

หลักการป้องกันมลพิษทางน้ำ

เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพที่ดีของแหล่งน้ำได้โดย
"  ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ และทางระบายน้ำสาธารณะ
"  บำบัดน้ำเสียขั้นต้น ก่อนระบายลงแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ
"  ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำ และลดปริมาณขยะในบ้านเรือน
"  ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี  ปุ๋ย  สารกำจัดศัตรูพืชในกิจกรรม
ทางเกษตรหรือสารเคมีที่ใช้ในบ้านเรือน
"  ควรนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์
"  สำรวจเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย ของแต่ละขั้นตอนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม
"  สร้างจิตสำนึกของประชาชนในตระหนักถึงความสำคัญของ
การรักษาคุณภาพแหล่งน้ำและประหยัดการใช้น้ำ

กลับหน้าหลัก

 
Design 2008