วัดเจดีย์สี่ห้อง เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีคูน้ำเป็นอุทกสีมา ล้อมรอบบริเวณวัด ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด มีเพียงศิลปกรรมภายในวัด ที่สอดคล้องกับศิลปะสุโขทัย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20 ซึ่งเป็นศิลปะแบบลังกา

         วัดเจดีย์สี่ห้อง มีโบราณสถานสำคัญ ประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆัง ซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังพระวิหารรายล้อมด้วยเจดีย์ราย บริเวณฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นโดยรอบทั้งสี่ด้าน เป็นรูปมนุษยนาค ถือหม้อปูรณฆฎะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ และเป็นผู้พิทักษ์รักษาสถานที่ตามความเชื่อแบบลังกา ถัดจากรูปมนุษยนาค จะสลับด้วยสิงห์ประทับบนหลังช้าง วัดเจดีย์สี่ห้อง มีการบูรณะมาหลายยุคสมัย ครั้งที่มีการสำรวจเจดีย์ยังพบว่าภายในฐานเจดีย์มีภาพวาดพรรณพฤกษาอีกด้วย