นอกกำแพงเมืองด้านใต้ จะมี วัดเจดีย์สี่ห้อง  วัดเชตุพล


          วัดเจดีย์สี่ห้อง เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีคูน้ำเป็นอุทกสีมา ล้อมรอบบริเวณวัด ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด มีเพียงศิลปกรรมภายในวัด ที่สอดคล้องกับศิลปะสุโขทัย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20 ซึ่งเป็นศิลปะแบบลังกา อ่านต่อ ...


            วัดเชตุพน มีลักษณะโดดเด่นของโบราณสถาน ที่เป็นมณฑปจตุรมุขที่สร้างด้วยหินชนวน ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ (นั่ง นอน ยืน เดิน) ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้แต่ไกล องค์พระพุทธรูปปั้นโดยรอบผนังอิฐซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนรองรับหลังคา อ่านต่อ ...