การโฆษณา  มาจากภาษาอังกฤษว่า Advertising มีรากศัพท์จากภาษาลาติน หมายถึง
การหันเหจิตใจ ต้นศัพท์ของการโฆษณา มาจากภาษาสันสกฤตว่า “โฆษ”  แปลว่า กึกก้อง
         การโฆษณา  หมายถึง การสร้างความสนใจไม่ว่าวิธีใดก็ตามเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิด
ความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ

 

 ประวัติของการโฆษณา

         การโฆษณาเริ่มมีมาตั้งแต่ มนุษย์เริ่มรู้จักการทำการค้าในยุคแรก ๆ ผู้ผลิตจะทำการโฆษณา
ด้วยตนเอง  ต่อมาได้มีการใช้ผู้ป่าวประกาศในยุคโบราณหนังสือยังไม่แพร่หลายจึงมักนิยมใช้รูป
สัญลักษณ์แทนตัวหนังสือ เช่น  ร้านขายรองเท้า มักนิยมใช้รูปสัญลักษณ์รองเท้า เมื่อการศึกษา
แพร่หลายเริ่มมีการใช้รูปประกอบข้อความโฆษณา

          - ค.ศ.1307 มีการปรับปรุงการพิมพ์โดยทำแม่พิมพ์แยกเป็นตัว ๆ
          - ค.ศ.1440 โยฮันน์  กูเทนแบร์ก ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ขึ้นเป็นคนแรก ทำให้การพิมพ์
แพร่หลาย
          - ค.ศ.1622 ออกหนังสือพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ประเทศอังกฤษ และได้ลงโฆษณา
เป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1625
          - ค.ศ.1741 เบนจามิน  แฟรงคลิน  ได้ออกนิตยสารและเขียนข้อความโฆษณาเอง
          - ค.ศ.1869 มีบริษัทตัวแทนโฆษณาขึ้นเป็นแห่งแรก ที่อเมริกา อันเป็นต้นแบบ ของบริษัท
ตัวแทนโฆษณาจนถึงปัจจุบัน
          - ค.ศ.1910 มีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมโฆษณา ชื่อ  American Association of Advertising Agencies
          - ค.ศ.1911 เริ่มออกระเบียบจรรยาบรรณของอาชีพการโฆษณา


ประวัติของการโฆษณาไทย

        เริ่มแรกผู้ผลิตได้ทำการโฆษณาเอง   ในยุคต่อ ๆ มา  เริ่มมีการใช้สัญญาณช่วยในการ
สื่อสาร เช่น  การใช้ป๋องแป๋ง หรือกระดิ่ง การโฆษณาของไทยได้ก้าวหน้ามาสู่สมัยรัชกาลที่ 3 
เมื่อดร.แดน บีช บรัดเล่ย์  ได้ออกหนังสือพิมพ์ชื่อ “หนังสือจดหมายเหตุ” (The Bangkok
Recorder) ออกครั้งแรก 4 กรกฎาคม พ.ศ.2387  ในปีต่อมาเริ่มลงโฆษณาขึ้นเป็นครั้งแรก 
เป็นการโฆษณาขายยาควินิน โดยหมอบรัดเลย์เป็นผู้เขียนเอง มีลูกค้าเข้ามาลงโฆษณาครั้งแรก
ในหนังสือพิมพ์ เมื่อ พ.ศ.2408
        พลเอกพระบรมวงศ์เธอ  กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งวงการโฆษณาไทย
โดยได้ทรงบุกเบิกพัฒนาการโฆษณาของไทยให้เจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก
         - พ.ศ.2471 มีเครื่องมือสื่อสาร วิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรก
         - พ.ศ.2472 กรมพระกำแพงเพชร อัครโยธินได้สั่งวิทยุเข้ามาเพิ่มขึ้น อันเป็นจุดกำเนิด
ให้เกิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
         - พ.ศ.2498 สถานีโทรทัศน์ช่องแรกของไทยเริ่มออกอากาศประจำ (ช่อง mcot ปัจจุบัน)
        ด้านส่วนพระองค์เปิดตัวแทนบริษัทโฆษณาขึ้นเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย คือบ.สยาม
แอดเวอร์ไทซิ่ง  อันเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย


วัตถุประสงคหลักของการโฆษณา  

        1. เพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งให้ผู้บริโภคหันมาสนใจใช้สินค้าหรือบริการที่
โฆษณาสินค้าหรือบริการใดก็ตาม ถ้าไม่โฆษณาก็จะมีคนรู้จักหรือสนใจน้อย ไม่ส่งผลดีสู่การขายเท่าที่ควร
แต่ถ้าการโฆษณาดีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับได้มีสินค้าหรือบริการที่ดีก็จะได้รับความสนใจ เชื่อถือ หรือ
อาจจะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ซื้อจนเป็นลูกค้าประจำกันต่อไป

        2. เพื่อเพิ่มการใช้ได้หลายทาง (to increase the variety of use) สินค้าใดที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้หลายทาง  การโฆษณามักจะพยายามเน้นให้เห็นประโยชน์หลาย ๆ  ด้านเพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่า
คุ้มค่าแก่การซื้อการใช้ และตลาดการจำหน่ายก็สามารถแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง เช่น ยาหม่อง ใช้ทา
เพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ แก้หวัด คัดจมูก ปวด เมื่อย เคล็ด ขัด ยอก ทาถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย
        3. เพื่อเพิ่มการสับเปลี่ยน (to increase the frequency) เป็นการโฆษณาโดยวัตถุประสงค์จะให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนจากสินค้ายี่ห้ออื่นมาใช้ยี่ห้อที่โฆษณา หรือให้ผู้บริโภคที่ใช้สินค้ายี่ห้อที่โฆษณาอยู่  ให้เปลี่ยนมา
ใช้รุ่นใหม่ที่ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อให้การขายสินค้าให้มากยิ่งขึ้น เช่น  นำโทรศัพท์มือถือ
รุ่นเก่า มาแลกซื้อรุ่นใหม่  ด้วยข้อเสนอที่ให้ประโยชน์น่าสนใจหลายประการ
        4. เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อ (to increase the quantity purchased) สินค้าหรือบริการโดยทั่วไป
มักต้องการให้ผู้บริโภคซื้อหรือใช้บริการในปริมาณมากโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ให้สะสมบัตรหรือคูปองสำหรับ
ลดราคาพิเศษเมื่อครบจำนวน ใช้แลกซื้อของแถมในราคาพิเศษ เช่น ...ซื้อ2 แถม 1
        5. เพื่อยืดฤดูกาลซื้อให้ยาวออกไป (to increase the length of the buying season) สินค้า
หรือบริการบางอย่าง นิยมซื้อหรือใช้ในฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่ง  หรือระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  เมือหมดฤดูกาลซื้อ
จะทำให้ยอดขายตก จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการโฆษณาสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น เสื้อกันหนาว ชุดอาบน้ำ
โรงแรม สถานที่พักตากอากาศ หรือชุดนักเรียน ที่ 1 ปี จะมีช่วงเวลาซื้อขายในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ฯลฯ
โดยการให้ส่วนลดหรือจักรายการพิเศษต่าง ๆขึ้น


การประชาสัมพันธ์

นักวิชาการและนักวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์ได้ให้ความหมายของคำว่า การประชาสัมพันธ์ ดังนี้

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย "การประชาสัมพันธ์" ว่าการติดต่อสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน

        วิรัช ลภิรัตนกุล คำว่า "การประชาสัมพันธ์"  หากวิเคราะห์ตามรูปศัพท์แล้ว เป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ
ว่า"Public Relations"

     Public แปลว่า ประชา ได้แก่ ประชาชน สาธารณชน กลุ่มชน

     Relations แปลว่า สัมพันธ์ ได้แก่ ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องด้วยหรือการผูกพัน

ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์
- สื่อโทรทัศน์
- สื่อวิทยุกระจายเสียง
- สื่อสิ่งพิมพ์
- สิ่อหลากหลาย(Orter Medias)

              

กลับสู่เมนู