ชื่อ : นายสืบวงศ์ ดีแจ่ม

ชื่อเล่น : ลูกแก้ว

รหัสนิสิต : 50310315

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลับนเรศวร

   

 

 

ชื่อ : นางสาวพรรษกร วรวิมลวนิช

ชื่อเล่น : ฝน

รหัสนิสิต : 50310627

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลับนเรศวร

     
 

ชื่อ : นางสาววาสนา อัมพสุวรรณ

ชื่อเล่น : กัน

รหัสนิสิต : 50310636

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลับนเรศวร