ข้อมูลผู้สอน
ข้อมูลผู้เรียน
หน้าหลัก
  บทที่ 4 การวางแผน
 

  การวางแผน (Planning) คือกระบวนการขั้นแรกของการบริหารจะต้องทำอย่างไร
  ตอนที่ 1 ความหมาย

  การวางแผน (Planning) คือกระบวนการขั้นแรกของการบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กระบวนการวางแผน มี 3 ขั้นตอนคือ

 1. การกำหนดภารกิจ
 2. การกำหนดจุดหมายหรือเป้าหมาย
 3. การจัดทำแผน

  ตอนที่ 2 การกำหนดภารกิจ
  หลักการเขียนภารกิจที่ดี คือ

 1. ง่ายต่อการแปลความ
 2. มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ
 3. สามารถใช้เป็นแนวในการประเมินผลสำเร็จขององค์การ
 4. สามารถกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเกิดความภักดี และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ
 5. สามารถทำให้บุคคลภายนอกรับรู้ค่านิยมและอนาคตขององค์การ
  การกำหนดจุดหมาย จำแนกเป็น 3 ระดับดังนี้
  หลักการเขียนภารกิจที่ดี คือ

 1. จุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ ใช้กับแผนยุทธศาสตร์
 2. จุดหมายเชิงยุทธวิธี ใช้กับแผนยุทธวิธี
 3. จุดหมายเชิงปฏิบัติการ
  ลักษณะของจุดหมายหรือเป้าหมายที่ดีของแผน มีดังนี้
  หลักการเขียนภารกิจที่ดี คือ

 1. มีลักษณะท้าทาย (challenging)
 2. สามารถทำให้บรรลุผลได้ (attainable)
 3. เฉพาะเจาะจง วัดผลสำเร็จได้ (specific and measurable)
 4. ระบุเวลาแห่งความสำเร็จ (time-limited)
 5. สัมพันธ์กับภารกิจขององค์การ (relevant)

  ตอนที่ 3 การจัดทำแผน
  แผน (plans) คือวิถีทางที่จะให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา ซึ่งมีหลากหลายวิถีทาง แผนอาจจะจำแนกได้ตามระดับขององค์การ หรือตามระดับของผู้บริหารก็ได้ คือ

 1. แผนยุทธศาสตร์
 2. แผนยุทธวิธี
 3. แผนปฏิบัติการอ

  แผนงาน

  เป็นแผนที่มีความครอบคลุม โครงการ เป็นแผนที่ครอบคลุมชุดกิจกรรมชุดใดชุดหนึ่ง งบประมาณ เป็นข้อความที่ระบุถึงทรัพยากรด้านการเงินที่จะใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนงาน นโยบาย เป็นข้อความกว้าง ๆ ที่ระบุถึงจุดเน้นของการบริหารงาน