เวลา  
     
 
สิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สิทธิขณะเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

- นศท. ที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์อย่างเข้า 18 ปี ในพุทธศักราชใดให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีเป็นทหารกองเกิน
ในพุทธศักราชนั้น

- นศท.ชั้นปีที่ 1 - 3 ถ้าผู้ใดมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ในปีถัดไปต้องแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการขอยกเว้นฯ โดยต้องนำสำเนา สด.๙ และสำเนาทะเบียนบ้านให้สถาน
ศึกษาดำเนินการ

- นศท. ชั้นปีที่ 1 - 3 เคยขอยกเว้นฯ ไว้แล้ว แต่เมื่อโอนย้ายสถานศึกษาต้องดำเนินการขอยกเว้นฯ ใหม่

- นศท. ชั้นปีที่ 4 - 5 มีสิทธิขอผ่อนผันการเรียกพล โดยนำสำเนา สด.๘ ( สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ) หรือ
สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ,
สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อดำเนินการขอผ่อนผันไปยัง จทบ.ต้นสังกัด

- การแต่งกายเครื่องแบบ นศท. บุคคลที่ รด. ,มทบ..จทบ.. ประกาศมีสภาพเป็น นศท. หลังจากได้รับการฝึกวิชา
ทหารไม่น้อย 16 ชั่วโมง มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
และเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผู้กำกัลนักศึกษษวิชาทหาร พ.ศ. 2521

- การเพิ่มคะแนนพิเศษ นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปมีสิทธิในการเพิ่มคะแนนตามชั้นปี
ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร เมื่อสอบคัดเข้าต่อโรงเรียน ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วย โรงเรียนทหาร พ.ศ.2492 คือ

- - สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
- - สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เพิ่มให้ 4 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
- - สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
- - สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ 6 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
- - สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ 7 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น

- การยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นศท. ที่อยู่ในระหว่างการเข้ารับการฝึก
วิชาทหารกองประจำการในยามปกติ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

ข้อผูกพันต่อทางราชการ

- เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 5 แล้วจะต้องเข้ารับราชาการ ทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารทดสอบความพรั่งพร้อม เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร ทดสอบความพรั่งพร้อม หรือการระดมพลดังกล่าว มีกำหนดเวลา 10 ปี ตามระบบความควบคุมกำลังสำรอง
นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และเมื่อถูกเรียกพลให้ถือว่าเป็นปีแรกตามเงื่อนไขที่ผูกพัน หากหลีกเลี่ยง, ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 46, 47

การขอรับหนังสือสำคัญประจำตัว

การขอรับหนังสือสำคัญประจำตัววิทนฐานะการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภท
ที่ 1 ( สด.๘ ) ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ คือผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปี่ที่ 3 และดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการและ
ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

- การขอรับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จาก รด. หรือ ศฝ.นศท.
จทบ. ประมาณเดือน พ.ย. ของปีที่ไปเข้ารับการฝึกภาคสนาม
- นำหนังสือสำคัญฯ ตามข้อ 5.1 ไปติดต่อขอรับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ( สด.๘ ) ที่สัสดีอำเภอ/ เขตตาม
ภูมิลำเนาทหาร ที่ลงชื่อเป็นทหารกองเกิน

การขอเลื่อนยศ/ปรับยศให้ตรงตามคุณวุฒิ

- นศท.ชาย ที่สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 3 ไม่รายงานตัวเข้ารับการฝึกชั้นปีที่ 4 และสำเร็จชั้นปีที่ 4 ไม่รายงานตัว
เข้ารับการฝึกชั้น ปีที่ 5 ถ้ามีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น ให้ติดต่อขอปรับยศให้ตรงตามคุณวุฒิได้ จทฐ ต้นสังกัด
หรือ เมื่อถูกเรียกพล
- นศท. หญิง ที่สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 3 ไม่รายงานตัวเข้ารับการฝึกชั้นปีที่ 4 ไท่รายงานตัวเข้ารับการฝึกชั้นปี
ที่ 5 ถ้ามีคุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ก็ดำเนินการปรับยศให้ตรงตามคุณวุฒิ
( เป็นว่าที่ ร.ต. ) โดยส่งหลักฐานได้ที่ ศฝ.นศท.มทบ. / นฝ.นศท.จทบ. ที่ นศท. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
หรือส่งที่ รด. ก็ได้

สิทธิเมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหาร

- การขอลดวันรับราชการกองประจำการ สำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 2 โดยต้องมาขอใบรับรอง
การฝึก หรือ หนังสือ สำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร จาก รด. หรือศูนย์การฝึก นศท.
หรือหน่วยฝึก นศท. เพื่อนำไปสดงต่อคณะกรรมการการตรวจเลือก

- สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 2 ถ้าสมัครเข้ารับราชการกองประจำการ 6 เดือน ถ้าจับฉลากแดง เข้ารับราชการกองประ
จำการ 1 ปี

- นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งยศตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตร กห. ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2538

การขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด

นักศึกษาวิชาทหาร เป็นทหารกองหนุนสำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ต้องส่งหลักฐานการขอขึ้นทะเบียน
กองประจำการและปลดเป็นทืหารกองหนุน ระหว่างรับการฝึกดังนี้.-

- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
- สด.๙ ฉบับจริง พร้อมสำเนา สด.๙ 2 ฉบับ
- รูปถ่าย ขาว/ดำ แต่งเครื่องแบบ นศท. หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 X 4 ซม. 2 รูป
- หนังสือรับรองจากสถานศึกษา " กำลังศึกษา" หรือสำเนาใบ รบ. และแต่กรณี

การขอแต่งตั้งยศ

- สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 1 - 2 เมื่อเข้ารับราชการกองประจำการครบกำหนดแล้ว จทบ. ต้นสังกัด เป็นผู้ดำเนินการ
ให้ได้รับยศตามที่ ทบ. กำหนด

- นศท.ชาย สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 3 ส่งหลักฐานระหว่างเข้ารับราชการฝึก หลักฐานเช่นเดียวกับการขึ้นทะเบียน
กองประจำการและนำปลดและส่งหลักฐานเช่นเดียวกับการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดและส่งหลัก
ฐานพร้อมกัน
- นศท. ชาย สำเร็จการฝึกชั้นปีที่4-5 ส่งหลักฐานการแต่งตั้งยศเมื่อสำเร็จการฝึกแล้วที่ รด. ศฝ. นศท.มทบ./
นฝ.นศท.จทบ. ที่ นศท. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.-
- - สำเนาหลังสือสำคัญ แสดงวทยฐานะการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 หรือ 5
- - สำเนาทะเบียนบ้าน
- - สำเนาวุฒิการศึกษา ที่สำเร็จครั้งสุดท้าย
- - สำเนา สด.๘
- - สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย ( ถ้ามี )
- นศท. หญิง สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 3 - 5 ส่งหลักฐานการแต่งตั้งยศเมื่อสำเร็จการฝึกแล้วที่ รด. ศฝ.นศท.มทบ./
นฝ. นศท. จทบ. ที่ นศท. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.-
- - สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปี 3 หรือปี 4 หรือ ปี 5
- - สำเนาวุฒิการศึกษาที่สำเร็จครังสุดท้าย
- - สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศ นักศึกษาวิชาทหาร
สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร
สำเร็จการศึกษา
แต่งตั้งยศเป็น
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2

- ม.6 หรื่อเทียบเท่า
- วิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

สิบตรี, จ่าตรี ,จ่าอากาศตรี
สิบตรี, จ่าตรี ,จ่าอากาศตรี
ีสิบตรี, จ่าตรี ,จ่าอากาศตรี

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3

- อนุปริญญาขึ้นไป
- ม.ปลายหรือเทียบเท่า
- วิชาชีพ 2 ปีต่อจาก ม.3
- ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

สิบโท, จ่าโท ,จ่าอากาศโท
สิบโท, จ่าโท ,จ่าอากาศโท
สิบโท, จ่าโท ,จ่าอากาศโท

ชั้นปีที่ 3

- ม.6 หรือ ปวช.3

สิบเอก,จ่าเอก,จ่าอากาศเอก

ชั้นปีที่ 3 - ปริญญา,อนุปริญญา จ่าสิบตรี,พันจ่าตรี,พันจ่าอากาศตรี
ชั้นปีที่ 4
- ไม่สำเร็จการศึกษาระดับ
  ปริญญาตรี อนุปริญญา
จ่าสิบตรี,พันจ่าตรี,พันจ่าอากาศตรี
ชั้นปีที่ 4 - สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา
  หรือเทียบเท่า
จ่าสิบโท,พันจ่าโท,พันจ่าอากาศโท
ชั้นปีที่ 4 - ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าปริญญาตรี จ่าสิบเอก,พันจ่าเอก,พันจ่าอากาศเอก
ชั้นปีที่ 5
- ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ่าสิบเอก,พันจ่าเอก,พันจ่าอากาศเอก
ชั้นปีที่ 5 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี,
  อนุปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
  อนุปริญญา
ว่าที่ ร้อยตรี , ว่าที่ เรือตรี,
ว่าที่ เรืออากาศตรี
   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ค้นหาข้อมูลทั่วโลก