แสตมป์ประจำปีพ.ศ.2547


ดอกกุหลาบ


				ภาพดอกกุหลาบสีชมพูอมม่วง สีสวยเย็นตา พันธุ์บลูไนล์เป็นกุหลาบดอกเดี่ยว 
			ที่มีกลีบดอกค่อนข้างใหญ่สวยงาม จำนวน 28 กลีบ ก้านดอกตรงยาว ใบสวย มีกลิ่นหอม 


นักษัตรประจำปี47


				เป็นภาพลิงลวดลายแบบไทย มีดวงดาวเป็นพื้นภาพเพื่อสื่อความหมายคำว่า 
			นักษัตร หมายถึง กลุ่มดาว หรือดวงดาว นักษัตรวอกหรือปีวิก กำหนดให้ลิงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ 	
			ตามปฏิทินหลวงกำหนดให้ปีนักษัตรเปลี่ยนไปพร้อมปีปฏิทิน คือวันที่ 1 มกราคมของทุกปี 


วันเด็กแห่งชาติปี47


				เป็นภาพการ์ตูนจากวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอนสุดสาครพร้อมม้า 
			มังกรเดินทางไปลาพระฤาษี เพื่อออกตามหาพระอภัยมณีผู้เป็นบิดา ภาพยนตร์ การ์ตูนเรื่อง
			พระอภัยมณีนี้ เป็นภาพยนต์แนวการ์ตูนเรื่องแรกของไทย จัดสร้างโดย นายปยุต เงากระจ่าง 


จิตรกรรมเหม เวชกร


				ภาพวาดประกอบบทในวรรณคดีไทย แบบที่ 1 (3 บาท) : ประวัติศาสตร์ชาติไทย
			 แบบที่ 2 (3 บาท) : มหาภารตยุทธ แบบที่ 3 (3 บาท) : ขุนช้างขุนแผน  แบบที่ 4 (3 บาท) : พระลอ 


เต่า


				ภาพที่ชนะการประกวดภาพเขียนแบบตราไปรษณียากร ในงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียน
			จดหมายประจำปี 	พุทธศักราช 2545 ในหัวข้อ "เต่า" แบบที่ 1 (3.00 บาท) : เต่าหับ (Cuora amboinensis) 
			ออกแบบโดย นางเอมอร สายชุ่มดี แบบที่ 2 (3.00 บาท) : เต่าปูลู (Platysternon megacephalum) 
			ออกแบบโดย นายจรรยา บุญญาศักดิ์ แบบที่ 3 (3.00 บาท) : เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) 
			แบบที่ 4 (3.00 บาท) : เต่าจักร (Heosemus spinosa) ออกแบบโดย น.ส.จันทร นิยมธรรม 


ไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปี สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์


				อาคารเรือนคำเที่ยงพร้อมภาพประติมากรรมนูนสูง ภาพหัวช้าง สัญลักษณ์สยามสมาคมใน
			พระบรมราชูปถัมภ์ เรือนคำเที่ยง เป็นอาคารแบบไทยที่สยามสมาคมฯ ได้อนุรักษณ์ไว้ สร้างแบบสถาบัตยกรรมทาง
			ภาคเหนือ สยามสมาคมฯ จัดเรือนคำเที่ยงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์พันธุ์วิทยา 
			โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะไว้ให้คนในท้องถิ่นได้ชื่นชม ก่อให้เกิด
			ความเข้มแข็ง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม 


ที่ระลึกงานกาชาด47


				เทคนิคการทำพลาสมาฟีรีซีส เพื่อผลิตเซรุ่มแก้พิษงู ฟื้นภาพเป็นสถานเสาวภา การผลิตเซรุ่มแก้พิษงู
			 เพื่อรักษาผู้ที่ถูกงูพิษกัด เริ่มเมื่อปี พ.ศ.2466 ได้มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด เพื่อให้มี
			ประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้ 


ที่ระลึก วันอนุรักษ์มรดกไทย 2547


				ผ้าลายขิด เป็นชื่อเรียกลายผ้าประเภทหนึ่งซึ่งมีการทอเป็นลวดลายต่างๆ แบบที่ 1 (3.00 บาท) : ลายดาวล้อมนาค 
			แบบที่ 2 (3.00 บาท) : ลายหัวพญานาค แบบที่ 3 (3.00 บาท) : ลายสาวลืมเดิน	แบบที่ 4 (3.00 บาท) : ลายบายสีใหญ่ 


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร


				พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและตราอักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. 
			สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2498 
			ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ 
			ทรงริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พสกนิกรผู้ด้อยโอกาสของไทย โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับการศึกษาและ
			โภชนาการเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน ทรงสนพระทัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสร้างโอกาสใน
			การศึกษาการงานอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 


ความร่วมมือไทย - อิตาลี


				โบราณสถานที่สำคัญของชาติ 3.00 บาท (แบบที่ 1) ภูเขาทอง 3.00 บาท (แบบที่ 2) สนามกีฬาโคโลเซียม ไปรษณียากร แสตมป์ปี 2548 Stamp Beauty Competition ประวัติผู้รวบรวม