WELCOME
TO...

PHITSANULOKจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย ของราชวงศ์พระร่วงโดยมีหลักฐานว่าพิษณุโลกหรือสองแคว
เป็นเมืองที่อยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์พ่อขุนผาเมือง จนกระทั่งถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหง จึงได้ทรงยึดเมืองสองแควเข้าไว้ในอาณาจักรสุโขทัยเพื่อสกัด
กั้นมิให้อาณาจักรอยุธยาแผ่ขยายอำนาจขึ้นมาครอบครองสุโขทัย แต่ในที่สุดเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราช ที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) ครองกรุงศรี อยุธยา
พระองค์ก็สามารถทำสงครามยึดเมืองสองแควได้ เมืองสองแควจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา และมีฐานะเป็นราชธานีของหัวเมือง ฝ่ายเหนือ
เมืองสองแควจึงถือเป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์เมืองหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา และเคยเป็นเมืองหลวงของอยุธยาอยู่ช่วงหนึ่งในสมัยสมเด็จพระ บรมไตรโลกนาถ
ทั้งได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองสองแคว เป็น พิษณุโลก ด้วย ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 พิษณุโลกจึงเปลี่ยนฐานะ เป็นจังหวัด ๆ หนึ่งของประเทศจนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่เที่ยวในพิษณุโลก

img13
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
img13
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
img13
มันดี กล่อง กลาง ทุ่ง
img13
น้ำตกชาติตระการ
img13
บ้านมุง เนินมะปราง


ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลเพิ่มเติม