<%@ Page Language="C#" ContentType="text/html" ResponseEncoding="windows-874" %> Untitled Document
*** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ "* วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร ** *** The King พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ***
  พระองค์คือผู้ให้ เพื่อปวงไทยได้อยู่ดี
ร่มเย็นเป็นสุขศรี ดังพระราชปรารถนา
  ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ท้นองค์ราชา
สายพระเนตรเปี่ยมเมตตา ทอดลงมาด้วยห่วงใย
  โอบเอื้อพสกนิกร ทุกคราร้อนวิกฤติใด
ทรงเป็นศูนย์รวมใจ ช่วยแก้ไขให้ผ่อนคลาย
  ปรัชญาความพอเพียง คุณธรรมเที่ยงเลี้ยงใจกาย
ดำริพระฤๅสาย ดำรงในทางสายกลาง
  เกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาไว้เป็นแบบอย่าง
ให้คนพบหนทาง พ้นไปจากความยากจน
  ศิระน้อมอภิวาท วโรกาสมหามงคล
ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศ

 

ในหลวงกับการศึกษาไทย

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดนโยบายทางการศึกษาของชาติ ได้ตระหนักดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาการศึกษาของไทย พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมาด้วยความสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดทำเว็บไซต์"ในหลวงกับการศึกษาไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องในพระราชดำริ ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย พระราชปณิธานและพระราชดำริที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษารวมทั้งพระราชกรณียกิจของ

พระองค์ในการสร้างคนและการพระราชทานทุนการศึกษาซึ่งพสกนิกรได้เห็นเป็นที่ประจักษ์

ในพระปรีชาญาณและสายพระเนตรอันยาวไกล ในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ และส่งผลให้ปวงชนชาวไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน พระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน


โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

พระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


พระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสร้างคน


ทุนพระราชทาน


พระราชดำริที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

เมน