ทรัพยากรแร่  flower05_blue.gif

        แร่คือทรัพยากรธรณีที่เป็นอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีส่วน

ประกอบทางเคมีและลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย

        แร่ธาตุถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามรถสร้างทดแทนได้ ทั้งๆ

ที่คุณสมบัติของแร่ธาตุเป็นสิ่งที่ทำลายให้สูญไปไม้ได้

ประเภทของทรัพยากรแร

จำแนกออกเป็น 4 ประเภท

  1.แร่โลหะ คือ แร่ที่ประกอบด้วยธาตุโลหะ เช่น แร่ดีบุก ทังสเตน

ตะกั่ว เหล็ก เป็นต้น

  2.แร่อโลหะ คือ แร่ที่ประกอบด้วยแร่อโลหะ มีคุณสมบัติแตกต่าง

จากแร่โลหะ เช่น ฟลูออไรต์ แบไรต์ ยิปซัม เกลือหิน เป็นต้น

  3.แร่เชื้อเพลิง คือ แร่ที่มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น ถ่านหิน

หินน้ำมัน น้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ

  4.แร่กัมมันตภาพรังส เช่น แร่ยูเรเนียม  เป็นต้น

แหล่งกำเนิดแร่   shirt01c.gif

แหล่งกำเนิดแร่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

        1.แหล่งแร่ที่เป็นสาย มีอยู่ตามบริเวณภูเขา เกิดจากการเย็นตัว

ของหินอัคนี เช่นแร่โลหะจำพวกดีบุก ทังสเตน สังกะสี ฯลฯ และแร่อโลหะจำ

พวก ฟลูออไรด์ เป็นต้น

        2.แหล่งแร่ที่แทรกตามหินชั้น เป็นแร่ที่เกิด การตกตะกอน หรือ

เกิดการทับถม แทรกอยู่ในชั้นของหินชั้น แร่ยิปซัม เกลือหิน ถ่านหิน น้ำมัน

ปิโตรเลียม เป็นต้น

        3.แหล่งแร่ที่เป็นก้อน เกิดจากการที่หินอัคนีผุพังทลาย ทำให้แร่ที่

แทรกอยู่ในหินแตกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อย ถูกนำไปทับถมกันบริเวณที่ราบเชิง

เขา ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่เรียกว่าลานแร่ เช่น ลานแร่ดีบุก

ลานแร่พลวง เป็นต้น

ปัญหาทรัพยากรแร่    panty01b.gif

  1.การใช้แร่ไม่คุ้ม เนื่องจากขาดเทคนิคที่ถูกต้องในการขุดแร่ ทำให้

ขุดแร่ได้ไม่หมด

  2.การทำเหมืองแร่ การขุดแร่ การใช้แร่มีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติ

  3.การทำเหมืองเถื่อน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายกับแหล่งแร่ได้

การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่

  1.ใช้แร่อย่างประหยัด

  2.ใช้วัสดุอื่นแทนแร่ธาตุ และนำแร่ธาตุกลับมาใช้ใหม่เพื่อชะลอการขุด

  ค้นแร่มาใช้ทำให้หมดไป

  3.ปรับปรุงวิธีการขุดแร่การทำเหมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

  4.ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด