วิืทยาศาสตร์  
ความหมายวิทยาศาสตร์
ประวัติวิทยาศาสตร์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ความหมายเทคโนโลยี
บทบาทของเทคโนโลยี
การศึกษาเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี

แบบฝึกหัด
ผู้จัดทำ
อ้างอิง


                                             
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ความรู้ทางวิทายาศาสตร์เป็นผลิตผลางวิทยาศาสตร์จากกระบวนการทางวิทยาสตร์ซึ่งเป็นเป็นความรู้ทางวิทยาศตร์จะต้องทดสอบยืนยัยได้ว่าถูกต้องจากการทดสอบหลายๆครั้งๆ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจแบ่งได้2ประเภทสรุปได้ดั้งนี้

1ข้อเท็จจริงทางิทยาศาสตร์เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สัวเกตๆด้โดยตรงและจะมีคววมเป็นจริงสามารถทดสอบแล้วได้ผลเหมือนกันทุกครั้ง เช่น น้ำเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว ข้อเท็จจริงแต่ล่ะอย่างมีความหมายมากหรือน้อยต่างกัน แต่หากนำมารวมกันแล้วอาจทำให้มีความหมายมากขึ้น เกิดความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น

                     

2ความคิดรวมยอดหรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เกิดการนำเอาข้อเท็จจริงหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องมาผสมผสานเกิดความรู้ใหม่

ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรอาจแบ่งได้3ประเภทคือ
ก.ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการแบ่งเป็นการกำหนดสมบัติรวมของสิ่งต่างๆไว้เป็นพวก เพื่อใช้ในการการบรรยายถึงสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจตรงกัน
ข.ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธื เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ของ ความคิดรวมยอดย่อยๆที่เกี่ยวข้องเป็นผลในการพยากรณเหตูผลต่างๆล่วงหน้า
ค.ความคิดรวบยอดทางทฤษฎีเป็นการกำหนดสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รู้ว่ามีจริงเพราะมีหลักฐานสนับสนุนว่าจริง

                     

3.ความจริงหลักหรือหลักการ คือกลุ่มของความคิด รวบยอดที่เป้นความรู้หลักทั่วๆไป สามารถใช้อ้างอิงได้ คูณสมบัติของหลักการ คือ จะต้องสามาร๔นำมาทดลองซ้ำได้ผลดังเดิม

4กฏ คือ หลักการอย่างหนึ่งแต่เป็นข้อความที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเห๖ุผล แต่มักแทน ความสัมพันในรูปสมการ

                   

5สมมุติบาน เป็นคำอธิบายซึ่งเป็นคำตอบล่วงหน้าที่ดำเนินการทดลอง เพื่อตรวจอบความถูกต้องเป้นจริงในเรื่องนั้นๆหรือข้อความหรือแนวคิดที่แสดงการคาดคะเนในสิ่งที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต

                         
                                 กลับสู่หน้าหลัก