วิืทยาศาสตร์  
ความหมายวิทยาศาสตร์
ประวัติวิทยาศาสตร์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ข่าววิทยาศาสตร์

 

เทคโนโลยี
ความหมายเทคโนโลยี
บทบาทของเทคโนโลยี
การศึกษาเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี

แบบฝึกหัด
ผู้จัดทำ
อ้างอิง


                                             
ความหมายของวิทยาศาสตร์

จากกรวิเคราะห์คำว่า Science ที่มีมาจากคำว่า Sientea ในภาษาราตินแปลว่าความรู้กล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์
คือความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์คือองค์ความรู้ที่มีระบบและจัดการไว้อย่างมี
ระเบียบแบบแผนโดยทั่วไปกระบวนการหาความรู้มางวืทยาศาตร์ประกอบด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
เจตคติ

กล่าวโดยสรุป วิทยาศาตร์คือองค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะความรู้และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืยเสาะหาความรู้นัันอาสัยการสังเกตเป็นพื้นฐาน

1.1 ประเภทของวิทยาสาตร์
การแบ่งประเภทของวิทยาศาสตร์มีการแบ่งหลายระบบ แต่ล่ะระบบมีเหตุผลและหลักเกณต่างๆกันและหาก จำแนกตามธรรมชาตฺของวิชาสามารถจำแนกได้ 3 สาขา
1วิทยาศาสตร์กายภาพ
2วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3วิทยาศาสตร์สังคม

วิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและประสบการณ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ ในส่วนของสิ่งไม่มีชีวิตเช่น ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตืทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ พฤติกรรมของมุษย์ที่รวมกันอยู่เป็นชุมชนหรือสังคม เช่น สังคมศาสตร์ ในส่วนวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพเมื่อพิจารณาแล้วสามารถจำแนกได้2ประเภท คือวิทยาศาสตร์บริสุทธ์และวิยาศาตร์ประยุกต์

                               

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ คือความรู้ความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเองโดยธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติรวมทั้งปรากฎการณ์ต่างๆที่เกฺดขึ้นโดยธรรมชาติจัดเป็นขั้นพื้นฐานประกอบด้วยกฎและทฤฎีต่างๆ
ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงความรู้ด้านต่างๆ

                                  
       
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ การนำเอาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นบริสุทธิ์มาประยุดต์

                                    

วิทยาศาสตร์มีส่วนที่แตกต่างจากศาตร์ต่างๆในส่วนที่ว่าการค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรืทำการทดลองสรุปตั้งสมมุติฐานและพิสูจน์ได้ดั้งนันสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์จะสามารถนำหลักฐานากประสบการณ์
มาประกอบได้วิทยาศาตร์ไม่แท้หรือวิทยาศาสตร์เทียม
ซึ้งเป็นวิทยาศาสตร์ขาดกระบวนการที่สามารถพิสูจน์ได้ดวยวิธีการทางวิทยาศาตร์ดั้งนั้นจึงไม่สามารถก่อให้เกิดการเรียนร
ู้ข้อมูลใหม่ได้จึงเป็นประโยชน์ต่อมนุษได้แต่พยามยามที่จะโน้มน้าวหรือสร้างให้มนุษย์มีความเชื่อโดยขาดเหตุผล

1.2พัฒนาการทางวิทยาศาตร์ืตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันซึ่งมีเนื้อหาต่างๆกันและมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆทั้งนี้
ขอบข่ายของพัฒนาการทางวิทยาศาตร์ในยุคต้นๆอาจเกิดขึ้นจากการค้นหาและประดิฐเครื่องมืออาวธวิธีการหาอาหาร
การเก็บรักษาอาหารและการเพาะปลูก

                          
                                กลับสู่หน้าหลัก