:: 254272 วิชา Visual Basic Programming ::
 
 
  คำอธิบายรายวิชา (Course Syllabus)
  [ ไทย ] การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก 3(2-2) องค์ประกอบของวิชวลเบสิก การทำงานกับโค๊ดและฟอร์ม พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การใช้วัตถุควบคุม การเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับฐานข้อมูล  
  [ Eng ] Visual Basic Programming 3(2-2) Visual basic components, working with code and forms, fundamentals of programming, working with controls, database programming.  
   
  โครงงานที่ต้องทำ
  - งานเดี่ยวที่ต้องส่งก่อนสอบกลางภาค
- งานกลุ่มที่ต้องส่งหลังสอบปลายภาค

 
  เกณฑ์การประเมินผล
 
เกรด
%
A
80 - 100
B+
75 - 79
B
70 - 74
C+
65 - 69
C
60 - 64
D+
55 - 59
D
50 - 54
F
0 - 49
* อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
เอกสารอ้างอิง
     
     
  Downloads :: เอกสารประกอบการเรียน
     
 
  Documents
Downloads
   เทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VB 2008 Express (แนะนำการใช้ control สำคัญๆ) PDF
   สไลด์ VB ติดต่อฐานข้อมูล PPT
   Vb.Net 1 * ใช้ Visual Basic.Net 2003
     Vb.Net 2
     Vb.Net 3
     Vb.Net 4
     Vb.Net 5
     Vb.Net 6
     Vb.Net 7
     Vb.Net 8
     Vb.Net 9
     Vb.Net 10
     Vb.Net 11
     Vb.Net 12
     Vb.Net 13
     Vb.Net 14
     Vb.Net 15
     Vb.Net 16
     Vb.Net 17
     Vb.Net 18
     Vb.Net 19
     Vb.Net 20
     Vb.Net 21
     Vb.Net 22
     Vb.Net 23
     Vb.Net 24
     Vb.Net 25
     Vb.Net 26
     Vb.Net 27
 URL => http://www.microsoft.com/msagent/downloads/user.asp
     Vb.Net 28
     Vb.Net 29
     Vb.Net 30
     Vb.Net 31
     Vb.Net 32
     รูปแบบงานเดี่ยว
PPT
     รูปแบบงานคู่
PPT
   
  ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างที่ 1  
ตัวอย่างที่ 2