บทเรียนเรื่อง SPSS for windows

Lesson 6 การกำหนดค่าตัวแปร

1. การกำหนดชื่อ (Name) และ
กำหนดค่าตัวแปร (Value)
กำหนดดังนี้
- ข้อ 1 เพศ = Sex (ชาย, หญิง)
- ข้อ 2 คณะ = faculty (คณะสหเวชศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะศึกษาศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์)
- ข้อ 3 ระดับความคิดเห็น
- ข้อ 3.1 = Topic1 พึงพอใจมากที่สุด
- ข้อ 3.2 = Topic2 พึงพอใจมาก
- ข้อ 3.3 = Topic3 พึงพอใจปานกลาง
- ข้อ 3.4 = Topic4 พึงพอใจน้อย
- ข้อ 3.5 = Topic5 ไม่พึงพอใจ

2. กำหนดมาตราในการวัด (Measure)
- Norminal เป็นมาตราวัดที่สามารถแบ่งค่าของกลุ่มตัวแปร
ที่แตกต่างกันได้เป็นส่วนๆแต่ไม่สามารถทราบว่า
ค่าตัวแปรใดมากกว่ากันและมากกว่ากันเท่าไร เช่น
เพศ ชายหญิง , คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง เป็นต้น
- Ordinal เป็นมาตราวันที่สามารถถแบ่งค่าของกลุ่มตัวแปร
ที่แตกต่างกันได้เป็นส่วนๆและสามารถทราบด้วยว่า
ค่าตัวแปรใดมากกว่ากัน แต่ไม่ทราบว่ามากกว่ากันเท่าไร
เช่น เกรด A B C D, ชั้นเรียน ม1 ม2 ม3 เป็นต้น
- Scale เป็นมาตราวันที่สามารถถแบ่งค่าของกลุ่มตัวแปร
ที่แตกต่างกันได้เป็นส่วนๆ สามารถทราบด้วยว่าค่าตัวแปรใดมากกว่ากัน และทราบว่ามากกว่าค่าตัวแปรใดมากกว่ากันเท่าไร เช่น อายุ, น้ำหนัก, ระยะทาง, ความยาว เป็นต้น
สำหรับแบบสอบถามที่เป็นตัวอย่างในบทเรียนนี้
สามารถกำหนดมาตราวัด (Measure) ดังนี้
Sex = Norminal, Faculty = Norminal
Topic 1,Topic 2,Topic 3,Topic 4,Topic 5 = Ordinal


< กลับสู่บทเรียนหลัก >

พัฒนาโดย นายสากล จันทร์นาค คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร