บทเรียนเรื่อง SPSS for windows

Lesson 3 ตัวอย่างแบบสอบถาม

ก่อนที่จะเริ่มใช้โปรแกรม Spss
มีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลย
เพราะราวกับว่าเป็นสิ่งที่คู่กับ Spss
ก็คือแบบสอบถามนั้นเอง ในที่นี้ขอยกตัวอย่างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบสอบนี้ อาจจัดเป็นเครื่องมือสำหรับงานวิจัยก็ได้ ดังนี้

< กลับสู่บทเรียนหลัก >

พัฒนาโดย นายสากล จันทร์นาค คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร