บทเรียนที่ 2
เรื่องเชื้อเพลิงฟอสซิล

เกริ่น...

เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงที่สิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกสะสมไว้จากรังสีแสงอาทิตย์เมื่อประมาณพันล้านปีก่อน ก่อให้เกิดกระบวนการโฟโตซินเทนซิส (Photosynthesis) และคาร์บอนคงที่ (Fixed Carbon) ที่ได้จากกระบวนการนี้มาจากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศกับคาร์โบไฮเดรต โดยได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ ไฮโดรเจนมีค่าคงที่ในโครงสร้างโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรต จากกระบวนการนี้เองพลังงานอิเล็กโตรแมคเนติกจากรังสีอาทิตย์สะสมไว้ในรูปพลังงานเคมีของคาร์โบไฮเดรต

ตอนที่ 1...ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม หมายความรวมถึง น้ำมันดิบที่เป็นของแข็ง น้ำมันดิบเหลว ก๊าซธรมชาติเหลวที่เป็นเชื้อเพลิงในรูปของโพรเพนและบิวเทน ก๊าซโซลิน คีโลซีน (kerosene) น้ำมันร้อน (heating oil) และน้ำมันดีเซล

ตอนที่ 2...ถ่านหิน

ถ่านหินมีต้นกำเนิดเป็นปริมาณมากเมื่อประมาณ 350 ล้านปีก่อน เกิดจากการสะสมตัวของซากพืช ซากสัตว์มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่บริเวณลำธาร โดยเริ่มจากซากต้นไม้ถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรียด้วยขบวนการย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่เรียกว่า ขบวนการแอโรบิค (aerobic action) ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ มีเธน และก๊าซอื่นๆ ต่อมาจะเกิดชั้นของถ่านหินปกคลุมทำให้อากาศผ่านไม่ได้เกิดขบวนการย่อยสลายต่อแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่เรียกว่า ขบวนการแอนาโรบิค (anaerobic action)

ตอนที่ 3...หินน้ำมัน

หินน้ำมันหรือหินคาร์บอนเนต (Marl stone) ประกอบด้วยองค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่เรียกว่าคีโรแกน (Kerogan) ซึ่งก็คือ ไฮโดรคาร์บอนที่เป็นของแข็งที่ระเหยเมื่อให้ความร้อน และหินน้ำมันเป็นผลที่ได้จากการกลั่นตัวของการระเหยนี้ และสามารถเปลี่ยนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของก๊าซโซลีน หินน้ำมันและถ่านโค้ก

 

[กลับสู่หน้าบทเรียน]

พัฒนาโดย นายธวัชชัย ช่วงวิไล รหัส 45312840 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
นำเสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง รายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547