http://student.nu.ac.th/piya_tada/indext.html
หน้าแรก|เกี่ยวกับผู้จัดทำ
 
การเรียกใช้โปรแกรม
เกี่ยวกับโปรแกรม
การป้อนข้อมูลจากหน้าจอ Data
ให้หน้าจอ Data แสดงภาษาไทย
กำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปรจากหน้าจอ Variable View
ป้อนข้อมูล จากหน้าจอ Data View
ตัวอย่างแบบสอบถาม
กำหนดตัวแปร
กำหนดตัวแปร Sex
กำหนดตัวแปร Major
กำหนดตัวแปร Topic
Data Entry
การป้อนข้อมูลลง Data Editor
การวิเคราะห์ข้อมูล

 

 
การศึกษาโปรแกรม SPSS For Windows

  ขั้นตอน
ที่หน้าจอ SPSS Data Editor เรียกหน้าจอ Variable View ทำได้ 2 วิธี
1. ดับเบิลคลิกตรงคอลัมน์ของบรรทัดแรก
2. คลิกแถบ Variable View ที่อยู่ด้านล่าง
เมื่อได้หน้าต่างของ Variable View
1. Name ชื่อตัวแปร ให้พิมพ์ตรงคอลัมน์ Name เช่น Sex
2. Type ประเภทของตัวแปร
เลือก Numeric Width=1 Decimal Places=0 คลิกปุ่ม OK
3. Label กำหนดข้อความขยายชื่อตัวแปร เพื่ออธิบายชื่อตัวแปรและแสดงออกทางผลลัพธ์
ให้พิมพ์ตรงคอลัมน์ Label เช่น เพศ
4. Values กำหนดคำอธิบายให้กับค่าตัวแปร
5. Missing กำหนดค่าที่ไม่นำไปวิเคราะห์ มี 2 แบบ
5.1 User Missing ผู้วิจัยเป็นผู้กำหนด เช่น 9, 99, 999, …
5.2 System Missing โปรแกรมจะกำหนดให้เอง
6. Column จำนวนความกว้างของคอลัมน์ คือจำนวนความกว้างมากสุดของ ค่าตัวแปร หรือ ชื่อตัวแปร หรือ label ตัวแปร
จากตัวอย่าง ชื่อตัวแปร และ label ตัวแปร มีความกว้างมากสุดเท่ากับ 3
ให้พิมพ์ 4 (ความกว้างมากสุดเท่ากับ 3 บวกเผื่อไว้ 1)
7. Align ให้แสดงค่าตัวแปร ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา
8. Measure ระดับการวัดของข้อมูล
7.1 Scale (Interval, Ratio)
7.2 Ordinal
7.3 Nominal
ให้กำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปรให้ครบทุกตัว

     
พัฒนาโดย นายปิยะพงษ์ กิตติคุณธาดา รหัสนิสิต 44310324
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
piya_tada@hotmail.com