http://student.nu.ac.th/piya_tada/indext.html
หน้าแรก|เกี่ยวกับผู้จัดทำ
 
การเรียกใช้โปรแกรม
เกี่ยวกับโปรแกรม
การป้อนข้อมูลจากหน้าจอ Data
ให้หน้าจอ Data แสดงภาษาไทย
กำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปรจากหน้าจอ Variable View
ป้อนข้อมูล จากหน้าจอ Data View
ตัวอย่างแบบสอบถาม
กำหนดตัวแปร
กำหนดตัวแปร Sex
กำหนดตัวแปร Major
กำหนดตัวแปร Topic
Data Entry
การป้อนข้อมูลลง Data Editor
การวิเคราะห์ข้อมูล

 

 
การศึกษาโปรแกรม SPSS For Windows

  ขั้นตอน (อยู่ในหน้าต่าง Variable View)
1. ในช่อง Name กำหนดเป็น Topic1 Topic2, Topic3, Topic4 และ Topic5 ลำดับ
2. Type ให้กำหนดเป็น Numeric โดยการคลิกที่ปุ่มสีเทาแล้วเลือก Numeric จากนั้นกดปุ่ม OK
ส่วนตังแปรชุดที่ 4 ถึง 5 ก็กำหนดเป็น Numeric
3. ในชุดตัวแปร 3 ถึง 7 Lable ให้กำหนดเป็น Topic1, Topic2, Topic3, Topic4 และ Topic5 ตามลำดับ ส่วน Width และ Decimals ไม่ต้องกำหนด
4. ขั้นตอนกำหนด Value นี้เราจะกำหนดเป็นตัวเลขแทนค่าระดับความพึ่งพอใจในข้อคำถามต่างๆ ดังนี้
ค่าตัวแปรของตัวแปรชุดที่ 3 ถึง 7มีดังนี้
พึ่งพอใจมากที่สุด
พึ่งพอใจมาก
พึ่งพอใจปานกลาง
พึ่งพอใจน้อย
ไม่พึ่งพอใจ
และเราได้กำหนดค่า Value Lable โดยใช้ตัวเลขแทนดังนี้
5 = พึ่งพอใจมากที่สุด
4 = พึ่งพอใจมาก
3 = พึ่งพอใจปานกลาง
2 = พึ่งพอใจน้อย
1 = ไม่พึ่งพอใจ
จากนั้นเราก็จะกำหนดลงไปในช่อง Value โดยให้คลิกที่ปุ่มสีเทา แล้วจะพบกรอบ Value Lable และทำตามขั้นตอนดังนี้
ช่อง Value กำหนดเป็น 5 และ Value Lable กำหนดเป็น พึ่งพอใจมากที่สุด แล้วกดปุ่ม Add
ช่อง Value กำหนดเป็น 4 และ Value Lable กำหนดเป็น พึ่งพอใจมาก แล้วกดปุ่ม Add
ช่อง Value กำหนดเป็น 3 และ Value Lable กำหนดเป็น พึ่งพอใจปานกลาง แล้วกดปุ่ม Add
ช่อง Value กำหนดเป็น 2 และ Value Lable กำหนดเป็น พึ่งพอใจน้อย แล้วกดปุ่ม Add
ช่อง Value กำหนดเป็น 1 และ Value Lable กำหนดเป็น ไม่พึ่งพอใจ แล้วกดปุ่ม Add
5. Measure ให้คลิกที่ปุ่มสีเทา จากนั้นเลือก Ordinal


     
พัฒนาโดย นายปิยะพงษ์ กิตติคุณธาดา รหัสนิสิต 44310324
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
piya_tada@hotmail.com